جداول تخفیفات

Discount

جدول تخفیف دوره های آزاد

 

Discount Chart

دانشجویانی که برای دومین بار در دوره ای ثبت نام میکنند از تخفیف 30% بهره مند خواهند شد.

 


 

جدول تخفیف دوره های سازمانی و شرکتی

 

Organization Discount Char

 

 تخفیفات فوق هریک به تنهایی قابل محاسبه بوده و با یکدیگر تجمیع نمی گردند.