برنامه های خرداد ماه 1398 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت(ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

 

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

19/03

عادی :24

عادی: 6000000

عادی: شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

Piping Design

 

طراحی تخصصی   PIPING ( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

03/30

عادی: 72

عادی: 8000000

عادی: پنج شنبه و جمعه ساعت :17-09

 

به همراه کتاب

 

Piping Design Workshop

03/30*

فشرده: 16

فشرده: 5800000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-90

 

تحليل تنش با CAESAR II همراه کتاب

03/29*-03/20

عادی: 28

عادی: 6500000

عادی: دوشنبه و چهارشنبه  ساعت : 21-17

 

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی  Piping پیشرفته

03/02*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-90

 

زبان تخصصی مهندسی

03/30*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

*پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS

31/03-03/22*

عادی: 30

عادی: 6500000

جمعه ساعت :-1409

 

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

 Plant wave, Design, Draft))PDMSتكميلی

29*/03

فشرده : 20

عادی : 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

Pipenet

02/03-03/29*

عادی : 24

عادی:7500000

عادی: پنج شنبه  ساعت :14-09

 

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

 

 

 

 

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

03/09*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

.03/22*

فشرده: 24

.فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Process  Design

 

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی(برای تهیه دیتا شیت)

03/29*-.03/18

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت : 17-09

 

عادی : شنبه ساعت :21:00-17:00

 

 

 

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

03/29*-03/19

عادی: 30

عادی: 6500000

عادی : یکشنبه ساعت : 21:00-17:00

 

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

27/03.

عادی: 34

عادی: 7800000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

 

.

.

.

 

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

26/03.

عادی: 30

عادی: 7500000

عادی : یکشنبه ساعت :21:00-17:00

 

.

.

..

 

شبیه سازی فرایند با Aspen Plus  پیشرفته

27/03

عادی: 30

عادی: 7500000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

 

آشنایی با نرم افزار MATLAB

03/22*

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipesim

03/29*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

کاربرد نرم افزار MATLAB  در مهندسی شیمی و نفت

31/03

عادی : 30

عادی : 6500000

عادی: جمعه  ساعت : 14-09

 

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipe Phase

03/30*

فشرده:16

فشرده :6500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

03/23*

فشرده: 16

فشرده :6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

Aspen HYSYS Dynamic

 

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

03/22*

فشرده: 24

فشرده:8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite (برای تهیه دیتا شیت)

.03/22

عادی:32

عادی: 7500000

عادی :چهارشنبه ساعت:21-17

FIX Equipment Design

 

.

.

.

 

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

03/22*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

03/22*-03/25

عادی: 33

عادی: 7500000

عادی: شنبه ساعت: 20-17

 

فشرده:24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

.03/21

عادی: 24

عادی: 7000000

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17

 

.

.

.

 

 

 

 

 

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

03/29*-03/28

عادی:24

عادی: 6500000

عادی:یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

 

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

انتخاب و محاسبات پمپ ها ( مقدماتی )

03/22*-03/04

عادی: 20

عادی: 7000000

عادی: شنبه ،دوشنبه ساعت :21-17

 

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

تعمیر کاربرد و نگهداری پمپ

03/29*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

03/23*-.

عادی: 16

عادی: 6500000

عادی: یکشنبه و سه شنبه ساعت :21-17

 

فشرده: 16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

MSP(Microsoft Project)

03/22*.

.فشرده: 24

.فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

صنایع و مدیریت

 

مدیریت هزینه پروژه ، جریان نقدینگی و ارزش کسب شده

03/23*

فشرده:16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

برنامه ریزی و کنترل خرید کالا و خدمات پروژه ها

03/30*

فشرده:16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

مدیریت ادعا claim   و حل و فصل آنها در پروزه ها

03/23*

فشرده:16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

برنامه ریزی و کنترل مهندسی پروژه ها

03/22*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی پروژه های EPC

03/01*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

کارگاه مدیریت و اجرای پروژه های EPC

03/01*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

برنامه ریزی و کنترل ساخت و اجرای پروژه ها

03/23*

فشرده:16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

کارگاه مدیریت و کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه

03/23*

فشرده:16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

03/22*-03/28

عادی: 40

عادی: 7200000

عادی: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 21-17

مکانیک

 

فشرده: 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

مدلسازی و طراحی CATIA I

03/03.

عادی: 40

عادی: 7500000

عادی: جمعه  ساعت:13-08

 

.

.

.

 

AUTO CAD 2D

03/22*.

.فشرده: 24

.فشرده:5200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

AUTO CAD 3D

03/29*

فشرده:20

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

تلرانس های هندسی GD & T

03/30

عادی: 40

عادی:8700000

عادی: پنج شنبه  ساعت :13-09

 

ANSYS Workbench 1

03/29*.

.فشرده:24

.فشرده :6500000

.* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

ANSYS Workbench 2

29/03

عادی: 40

عادی: 7800000

عادی : شنبه وچهار شنبه ساعت :21-17

 

مدلسازی و ماشینکاری حرفه ای در نرم افزار Siemens NX

25/03

عادی: 40

عادی:8500000

عادی: شنبه ودوشنبه ساعت :21 -17

 

ABAQUS I

03/22*-03/20

عادی: 30

عادی: 7000000

عادی: دوشنبه و چهارشنبه  ساعت: 21-18

 

فشرده :24

فشرده :6500000

* چهار شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

ANSYS FLUENT 1

03/08*-03/21

عادی: 40

عادی:7500000

عادی :یکشنبه و سه شنبه ساعت :21-17

 

فشرده :24

فشرده :6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

ANSYS FLUENT 2

29/03

عادی:40

عادی:7800000

عادی: چهارشنبه ساعت: 21-17

 

آموزش نرم افزار ANSYS CFX مقدماتی

23/03

عادی: 40

عادی:8000000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 13-08

 

آموزش نرم افزار ANSYS CFX پیشرفته

27/03

عادی: 40

عادی: 8700000

عادی: دو شنبه  ساعت: 21-17

 

طراحی HVAC I)طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان و موتور خانه تاسیسات مکانیکی و محاسبات کلیه اجرای و هوشمندسازی موتورخانه ها)

03/29*.

.

.

.

تاسیسات و تهویه مطبوع

 

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی HVAC III(طراحی سیستم های آب و فاضلاب ، سیستم های آتش نشانی و اسپرینکلرها و طراحی کامل سیستم های سونا ، استخر و جکوزی ، گازرسانی و طراحی ساختمانهای بلندمرتبه + نرم افزار Pipenet و Revit mep مکانیکال )

24/03

عادی: 120

عادی:12000000

عادی :جمعه ساعت30 :13-08:30

 
 

CARRIER

03/29*-03/19

عادی: 30

عادی:6500000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

 

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

مبانی تعمیرات و نگهداری در تاسیسات مکانیکی ( مبانی نگهداری سیستم های HVAC)

03/30*

فشرده: 16

فشرده :5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

تاسیسات بیمارستانی

03/22*

فشرده: 24

فشرده :7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی سیستم اطفا حریق آبی ( رویکرد ساختمانی )

03/29*

فشرده: 24

فشرده :7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Revit  Mep  مکانیکال

03/22*

.فشرده: 24

.فشرده: 7000000

.* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

اصول طراحی سیستم های بخار

03/29*

فشرده: 24

فشرده :7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

03/22*-03/19

عادی: 30

عادی: 7000000

عادی: یکشنبه ساعت: 21-17

برق

 

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

03/22*-.

عادی: 30

عادی: 7000000

عادی دوشنبه ساعت:21-17

 

فشرده: 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی تابلوهای (MV/LV)

03/18-03/22*

عادی: 30

عادی: 7000000

عادی: شنبه ساعت:21-17

 

فشرده: 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

دوره آموزشی کیفیت توان

03/22*

فشرده: 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

03/29*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

نرم افزار EPLAN

03/29*

فشرده: 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Revit Mep Electrical

03/29*

فشرده :24

فشرده:8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

نرم افزار40 DIGSI برای رله های حفاظتی سازنده SIEMENS

03/21*

فشرده: 32

فشرده:12000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

آشنایی با نیروگاههای برق و انواع بویلرهای صنعتی ، نیروگاهی و بازیاب حرارتی

03/22*

فشرده: 24

فشرده:7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی دیزل ژنراتور

03/29*

.

فشرده: 7500000

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17

 

فشرده: 24

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی روشنایی با نرم افزار   Dialux

03/29*

فشرده: 16

فشرده:6000000