برگزاری دوره طراحی و مدلسازی با PDMS در موسسه آموزش عالی نوین پارسیان مهر 98