برگزاری دوره طراحی تخصصی piping مهر 98 در موسسه آموزسی نوبن پارسیان