امروزه مدیریت و مهندسی صنایع دو علم مهم بشمار می آیند که در بسیاری از موارد با یکدیگر مشترکات فراوانی دارند. این اشتراکات در برخی موارد بقدری است که تفکیک این دو از هم امکان پذیر نیست. از اینرو مجتمع فنی عالی نوین پارسیان با راه اندازی دپارتمان صنایع و مدیریت به نیازهای این دو گروه و اشتراکات آنها پاسخ خواهد داد.