1.    مقدمه ای بر تحلیل دینامیکی
2.    تحلیل دینامیکی با ماژول Transient structural
3.    تحلیل فرکانسی با ماژول Modal
4.    تحلیل هارمونیک با ماژول Harmonic
5.    تحلیل زلزله با ماژول Response spectrum
6.    تحلیل ارتعاشات تصادفی با ماژول Random vibration
7.    تحلیل انواع خستگی با استفاده از fatigue tool
8.    تحلیل پارامتریک و بهینه سازی با استفاده از Design explorer
9.    مقدمه ای بر Explicit dynamics
10.کد نویسی به زبان APDL در ansys WB