آشنایی با طبقه بندی فولادها
انتخاب تخصصی فولاد بر اساس نوع کاربرد
روش تخصصی خرید فولاد بر اساس نیاز
آشنایی کامل با روشهای آنالیز شیمیایی و مراکز خدمات دهی مرتبط (صحه گذاری خرید)
آشنایی کامل با روشهای عمومی عملیات حرارتی
 آشنایی و معرفی کامل روشهای تخصصی عملیات حرارتی
آشنایی کامل انجام فرآیند عملیات حرارتی
آشنایی باکوره های صنعتی و مراکز خدمات دهی مرتبط
روشهای بررسی نتابج بعد از عملیات حرارتی
روش بهینه ثبت نتایج جهت ایجاد بانک اطلاعات