منابع انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه شرکت ها، نیازمند آموزش اثر بخش و پرورش مستمر، جهت ایفای بهتر وظایف شغلی خود می باشند.

بر این اساس موسسه  آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با بیش از 20 سال سابقه ی درخشان، اهتمام ویژه ای بر روی آموزش سازمان ها و شرکت های فعال در حوزه های مختلف فنی ، مهندسی،