تحلیل و طراحی سازه ها با نرم افزار STADD.pro


شرح دوره: شرح جامع مدل سازی سازه ها با نرم افزار ، آیین نامه UBC امریکا در طراحی بار زلزله و حل مثال های ساختمانی و صنعتی با نرم افزار و بررسی نتایج تحلیل.

نتایج دوره: دانش طراحی سازه با این نرم افزار برای افرادی که با شرکت بین المللی کار میکنند یا قصد مهاجرت دارند یک الزام است. دریچه ای جدید در تحلیل و طراحی سازه.

مدت دوره: 30 ساعت


سرفصل های دوره:

انواع سیستم های سازه ای مناسب و مدل سازی آنها در نرم افزار: بررسی انواع قاب ها و سیستم نوین سازه­ای مانند سیستم های قالب تونلی و ....

تعریف انواع عوامل بار وارد بر سازه و ماهیت هر یک و محاسبات اولیه لرزه ای: بررسی آیین نامه ASCE07 و تطبیق آن با مبحث ششم ویرایش 92 و بررسی آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

تعیین شرایط مرزی سازه و تخمین ابعاد اولیه اعضاء و شرایط ویژه هر یک اعضاء: بررسی عوامل موثر بر ستون گذاری و انتخاب سیستم سقف و سستم سازه ای مناسب با توجه به پلان معماری

آشنایی با پروفیل ها ورقها میلگردهای(مصالح مصرفی)موجود بازار کشور: آشنایی با مشخصات مصالح و انواع مصالح موجود مطابق مبحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان

ترسیم و تعریف: ترسیم المانها و تعریف مصالح و بارها و توضیح نوار ابزارهای Geometry, Tools

اختصاص و بارگذاری: اختصاص المان های تعریف شده به ترسیمات و بارگذاری سازه و توضیح نوار ابزار command

تنظیمات نحلیل مدل، بررسی سازه از نظر کمی و کیفی، اطلاعات تحلیل و کنترل های مربوطه: توضیح تحلیل استاتیکی و تحلیل P-d و نوارابزار Analyze

طراحی و استخراج نتایج طراحی و بهینه یابی مقاطع و سعی و خطا در انتخاب بهینه اعضاء: توضیح طراحی سازه های فولادی و بتنی و آیین نامه های AISC,UBC و طراحی به روش LRFD و مقایسه با روش ASD  و توضیح نوارابزار Design

حل تمرین و جزوه: ارائه  جزوات متنوع همراه با توضیح و حل مثال و ارائه بیش از 60 ساعت فیلم آموزشی نرم افزار به زبان اصلی