تحلیل دینامیکی و تحلیل غیر خطی  با نرم افزار SAP (پیشرفته)