طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار ETABS و طراحی المانهای پوسته ای با نرم افزار SAFE

شرح دوره: شرح جامع مدل سازی سازه های فولادی و بتنی در نرم افزار  ETABS شامل نکات و مباحث سازه ای ، ضوابط آیین نامه ای و مباحث نرم افزاری ؛ طراحی سازه های فولادی (بر اساس روش LRFD ) ، آیین نامه UBC وAISC امریکا ، آیین نامهACI  آمریکا و آیین نامه CSA کانادا ، اصول طراحی سازه بتنی دیوار های برشی ، حل مثال های متنوع برای یادگیری مطالب. شرح جامع مدل سازی  در نرم افزار ، آیین نامه طراحی فونداسیون و دالها مبحث نهم و هفتم مقررات ملی، آیین نامه ACI آمریکا ، حل مثال های متنوع از طراحی فونداسیونها و دال ها

نتایج دوره: روش Five step ، روش آموزشی نوین است که با صرفه جویی در زمان علاوه بر آموزش نرم افزار رویکرد های طراحی در دانشجو ایجاد شود.

مدرت دوره: 45 ساعت


سرفصل دوره:

1.       انواع سیستم های سازه ای مناسب و مدل سازی آنها در نرم افزار: بررسی انواع قاب ها و سیستم نوین سازه­ای مانند سیستم های قالب تونلی و ....

2.       تعریف انواع عوامل بار وارد بر سازه و ماهیت هر یک و محاسبات اولیه لرزه ای: بررسی آیین نامه ASCE07 و تطبیق آن با مبحث ششم ویرایش 92 و بررسی آین نامه 2800 ویرایش چهارم

3.       تعیین شرایط مرزی سازه و تخمین ابعاد اولیه اعضاء و شرایط ویژه هر یک اعضاء: بررسی عوامل موثر بر ستون گذاری و انتخاب سیستم سقف و سستم سازه ای مناسب با توجه به پلان معماری

4.       آشنایی با پروفیل ها ورقها میلگردهای (مصالح مصرفی) موجود بازار کشور: آشنایی با مشخصات مصالح و انواع مصالح موجود مطابق مبحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان

5.       ترسیم و تعریف: ترسیم المانها و تعریف مصالح و بارها و توضیح نوار ابزارهای Edit, Draw, Define

6.       اختصاص و بارگذاری: اختصاص المان های تعریف شده به ترسیمات و بارگذاری سازه و توضیح نوار ابزار Assign

7.       تنظیمات تحلیل مدل، بررسی سازه از نظر کمی و کیفی، اطلاعات تحلیل و کنترل های مربوطه: توضیح تحلیل استاتیکی و تحلیل P-d و نوارابزار Analyze

8.       طراحی و استخراج نتایج طراحی و بهینه یابی مقاطع و سعی و خطا در انتخاب بهینه اعضاء: توضیح طراحی سازه های فولادی و بتنی و آیین نامه های AISC,ACI و طراحی به روش LRFD و مقایسه با روش ASD  و توضیح نوارابزار Design

9.       بررسی رفتار و طراحی دیوارهای برشی و نحوه جانمایی بهینه دیوارها درسازه: طراحی دیوارهای برشی با آیین نامه ACI و بحث بررسی المان های مرزی

10.    استخراج نتایج مورد استفاده از طراجی سازه به برنامه safe برای طراحی فونداسیون : تعریف و ترسیم و تحلیل و طراحی انواع پی ها با نرم افزار SAFE

11.    حل تمرین و جزوه: ارائه 3 جزوه متنوع همراه با توضیح و حل مثال در قالب 50 صفحه مطالب خلاصه شده از روند محاسبه یک سازه