آموزش Control Valve & Safety relieving Valve

Control Valve

شیرهای صنعتی Valve

شيرها مهمترين وسيله كنترل سيالات می باشند. شيرها درصنايع نفت و گاز و پتروشيمی ميدان كاربرد گسترد ای دارند. از آنجائيكه در مراحل مختلف عملياتی، از حفاری تا پالايش و از پالايش تا مصرف و صادرات بطور كلی موضوع جريان سيال بعنوان يكی از مهمترين مسائل فنی ومهندسی مطرح می باشد، لذا وجود وسايل و ابزار تنظيم و كنترل عبور مقدار جريان، قطع جريان، ايمنی دستگاههای تحت فشار و بالاخره ممانعت از بازگشت سيالات جريان يافته از درجه اهميت خاصی برخوردار است.
ولو یک وسيله مكانيكی است كه برای كنترل جريان سيال و فشار دريك سيستم يا فرآيند استفاده مي شود. يك ولوكنترل می كند سيستم يا فرآيند جريان سيال و فشار را بوسيله انجام گرفتن يكی از عمليات زير:
بستن و باز كردن جريان سيال
عبور دادن مفادير مختلف از جريان سيال
كنترل كردن مسير جريان سيال
تنظيم كردن فشار فرآيند
آزادكردن تجهيزات يا لاينها از فشار اضافی

ولوها دارای انواع مختلف با شكلهای گوناگون هستند ولی همه آنها دارای قسمتهای اصلی يكسان می باشند.
هر ولو از قسمتهای زیر تشكيل يافته است:

 1. بدنه (BODY)
 2. كلاهك (سرپوش)(BONNET)
 3. محور(STEM)
 4. محرك(ACTUATOR)
 5. آب بند (PACKING)
 6. نشيمنگاه(SEAT)
 7. صفحه(DISK )


شیرهای هیدرولیکی

hydraulic valve

وظیفه ی شیرهای هیدرولیک کنترل انرژی سیال هیدرولیک در یک مدار هیدرولیک می باشد.

طبقه بندی شیرها از نظر نوع عملکرد :

 1. شیر کنترل مسیر(دایرکشنال )
 2. شیرکنترل فشار ( پرشر کنترل )
 3. شیرکنترل دبی (فلو کنترل )

طبقه بندی شیرها از نظر نوع تحریک :

 1. شیر دستی
 2. شیر فشار سیال (هیدرولیکی- نیوماتیکی)
 3. شیر مکانیکی
 4. شیر برقی

انواع شیرهای هیدرولیکی عبارتند از:

1. شيرهای پروپورشنال و سروو

2. شيرهای قطع و وصل shutoff  دوراهه

3. شيرهای يكسو كننده check valve

4. شیرهای دو راهه ( باز و بسته 2/2)

5. شيرهاي كنترل جهت

6. شيرهاي کنترل جهت (دایرکشنال)

7. شیر پایلوتی

8. شيرهاي قطع و وصل

9. شيرهاي يكسو كننده

10. شیر  بلوکی(Block valve)

11. شیر  کارتریجی(Cartridge valve)

12. شیر مستقیم(Direct valve)معیارهای انتخاب شیر به شرح زیر میباشد:
-    قطرلوله طبق حجم دبی کاری
-    فشارکاری
-    کاربرداستفاده
-    نحوه نصب
-    شرایط محیطی ودرجه حرارت و...
-    هزینه های تعمیرنگهداری


برندهای تامین کننده شیرهای کنترلی هیدرولیکی (کنترل ولو
Control Valve) در حال حاضر به شرح زیر میباشند:

-    Dumlomatic
-    
Yuken
-    
Ketta
-    
Ihi
-    
Rexroth
-    
Vickers
-    
Hawe
-    
Rexpot
fluidpress


سر فصل های اصلی این دوره عبارتند از:

Reliving Devices

 1. terminologies
 2. relieving devices
 3. Safety and relieving valves
 4. application
 5. principle of working
 6. part list description
 7. sizing
 8. standards
 9. rupture disc
 10. coservation devices

Deluge valve system:

 1. system performance
 2. part list description
 3. selection

Control valves

 1. terminologies
 2. control valve types base on construction
 3. control valve part list descrition
 4. actuators type and application
 5. control valve characteristics
 6. severe services
 7. control valve material
 8. control vave sizing
 9. Control valve selection
 10. specification sample
 11. control valves vendor