تهیه مدارک مهندسی

Steel-Industry

هدف از این دوره آشنایی دانشجویان با تهیه مدارک مهندسی (جهت طراحی ادوات ابزار دقیق) تهیه مدارک خرید، نحوه نوشتن Specها، بررسی پیشنهادات سازندگان و اعالم نقطه نظرات فنی بر روی مدارک می باشد. همچنین در پایان دانشجویان قادر خواهند بود جدول های ارزیابی سازندگان را تکمیل نموده و با مراحل قرارداد کردن تجهیزات آشنا شوند.

همچنین در این دوره مدارک سیستم کنترل مانند (I/O لیست ها، Cable SCH، Wiring و ...) نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.


سرفصل های اصلی این دوره:

  1. کلیات مربوط به پروژه های EPC
  2. مدارک خرید ادوات ابزرا دقیق(اندازه گیری)ونحوه تهیه مدارک
  3. MRQ
  4. Specification
  5. Data Sheet
  6. نقشه های اجرایی ابزار دقیق: نحوه تهیه نقشه های جانمایی ابزار دقیق(Layout) - نحوه تهیه نقشه های شماتیک ابزرا دقیق(Diagram)
  7. نحوه تهیه لیست های ابزار دقیق: Instrument Index ، Instrument Cable Schedule ، Instrument MTO