طراحی شبکه فشار متوسط توزیع


 

 


سرفصلهای اصلی این دوره عبارتند از:

  1. تعاریف و مفاهیم اولیه طراحی خطوط توزیع ، ظرفیت جریانی ، کشش سیم ، تنش ، فلش ، اسپن و ....
  2. طراحی الکتریکی خطوط
  3. طراحی مکانیکی خطوط
  4. نقشه های پلان پروفایل
  5. انواع مقره ، نحوه محاسبه فاصله خزشی ، تأثیر شرایط جوی در انتخاب مقره و ....
  6. هادیهای خطوط توزیع
  7. پایه های فشار متوسط
  8. حریم خطوط توزیع
  9. ماشین آلات سیم کشی
  10. انجام و بررسی پروژه های مرتبط