طراحی پستهای فشار قوی بخش LV

LV Power Post


سرفصل های اصلی این دوره عبارتند از:

  1. نقشه تکخطی ها  (Single Line Diagrams(SLD))
  2. منطقهای موجود (Logics)
  3. محاسبات  AC (LVAC Calculation)
  4. محاسبات  DC (LVAC Calculation)
  5. محاسبات CT, PT, CVT
  6. طراحی اولیه تابلوها
  7. طراحی نهایی تابلوها (Schematic Diagram)
  8. آشنایی با DCS و Scada
  9. نحوه انتخاب تجهیزات