ایمنی شبکه و تاسیسات برقی

Power safty


طی کردن این دوره برای دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات) در عرصه های مهندسين مشاور، طراحان، واحدهاي کارفرمایی ، بهره برداران، شركت هاي پيمانكاري اجرايي، گروه هاي تست و راه اندازي، بهره برداران تعميرات و نگهداری مفید می باشد.


سر فصلهای اصلی این دوره عبارتند از:

 1. آشنایی با مفاهیم ایمنی برق و اصطلاحات سیستم برق رسانی
 2. شناخت ایمنی برق در کارگاههای ساختمانی و الزامات قانونی مربوطه
 3. آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی در برق
 4. آشنایی با سیستم اتصال زمین و انواع آن
 5. آشنایی با حریم خطوط انتقال نیرو و الزامات مربوط به آن
 6. تجهیزات حفاظتی
 7. راهکارها و دستور العمل های ایمنی و آشنایی با انواع ضمانت نامه ها و پرمیتها
 8. انواع شبکه های توزیع و انشعاب از نظر ایمنی
 9. آشنایی با عوامل موثر در برق گرفتگی و انواع برق گرفتگی
 10. آشنایی با روش های جلوگیری از برق گرفتگی
 11. آشنایی با امداد و نجات در مواقع بروز حوادث برق گرفتگی
 12. به همراه نمایش فیلم های آموزشی مرتبط، انتقال تجارب و بحث گروهیقوانین و مقررات تاسیسات برق