BATTERY , DC Charger & UPS

BATTERY , DC Charger & UPS

 


 

سرفصلهای اصلی این درس عبارتند از:

 1. ولتاژ نامی سلول ، ظرفیت باتری ، ولتاژ نهایی تخلیه ، مد شارژ شناور ، مد شارژ سریع ، باتریهای سرب اسید ، نیکل کادمیم و ... بررسی مزایا و معایب هریک
 2. تعیین ظرفیت و تعداد سلولهای باتری
 3. اتاق باتری
 4. آموزش نرم افزار باتری سایزینگ
 5. نکات نگهداری و بهره برداری
 6. تعاریف و پارامترهای مهم مربوط به باتری شارژر
 7. تعیین ظرفیت DC Charger
 8. Inverter & UPS
 9. انواع Inverter & UPS
 10. تعیین ظرفیت Inverter & UPS
 11. تعیین نوع حفاظت در Inverter & UPS ، DC Charger