طراحی پستهای فشار متوسط _هوایی و زمینی

Power Middle pressure post

 


سرفصلهای اصلی این دوره عبارتند از:

 

معرفی استانداردها

محاسبه سطح اتصال کوتاه

ساختمان پست

تجهیزات پست (شناخت ترانسفورماتور و سایزینگ بر اساس شرایط محیطی و بارگیری و ...)

کابلها (شناخت و سایزینگ کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف)

تابلو فشار ضعیف

تابلو فشار متوسط

طراحی نقشه های اجرایی

طراحی شبکه ارت