آموزش اصول و طراحی دیتا شیت Datasheet

Datasheet


هدف این دوره آشنایی مهندسان شیمی با انواع مختلف و متداول تجهیزات فرآیندی و آشنایی با روشهای مختلف طراحی آنهاست.
مخاطبان این دوره آموزشی کلیه دانشجویان مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند و سایر گرایش های درگیر با طراحی فرآیند می باشند.
در این دوره معرفی انواع مختلف تجهیزات فرآیندی مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (از قبیل: انواع مختلف مبدل‌های حرارتی ، کولرهای‌هوایی ، محاسبات خطوط لوله جریان‌های تک فازی و چند‌فازی ، پمپ‌ها ، کمپرسورها ، توربین‌ها ، شیرهای کنترل ، شیرهای ایمنی ، فلرها ، برج های تفکیک‌کننده ، جداکننده‌های دو‌فازی و سه‌فازی ، تانک‌های ذخیره ، راکتورها ، بسترهای جذب سطحی ، برج های خنک‌کننده) و همچنین مراحل طراحی فرآیندی آن‌ها با هدف پر‌کردن دیتاشیت‌های فرآیندی بطور کامل مطرح و بررسی می گردد.

در این دوره مهندسین محترم آشنایی کامل با حلقه‌های کنترلی و استاندارد ترسیم نقشه های فرآیندی از قبیل BFD, PFD, UFD, P&ID, ESD پیدا می کنند.