آموزش طراحی تخصصی Piping

Piping design


در يك جمله piping  عبارت است از ايجاد ارتباط بين تجهيزات و محلهاي مورد نياز و يا حمل مواد توسط سيالات به طوري كه باعث تامين اهداف فرآيند و يا انتقال شوند كه اين ارتباط توسط Piping  يا Pipeline انجام ميگردد.

Piping به لوله كشي داخل كارخانه اطلاق مي شود و Pipeline يا خطوط لوله به ارتباط و انتقال سيال در خارج كارخانه را د برميگيرد.

مهندس طراح لوله كشي (Piping Design engineer)فردي است كه در فضاي كار (Team working) يا كارگروهي يا گروه هاي ديگر مهندسي وظيفه طراحي يك كارخانه يا واحد صنعتي و غير صنعتي را به عهده دارد.

منظورازكارخانه،واحد توليدي ويا تبديلي ويا معادل انگليسي آن Plant مي باشد كه گستره وسيعي ازفعاليت ها را دربرميگيرد مانند : Process Plant,Power Plant Nuclear plant  كه از اين پس دراين متن به اختصار ازكارخانه ويا واحد استفاده خواهد شد .


با توجه به تعريف ارائه شده مشخص است كه يك طراح لوله كش علاوه براينكه بايد به نحوه طراحي سيستم لوله كشي مسلط باشد بايد به كليه تجهيزات و ادوات مورد نياز در يك كارخانه ،نحوه تعميرات و يا كاربري،نحوه چيدمان وآرايش آنها وهمچنين نحوه ارتباط و تبادل با قسمتهاي مختلف مهندسي پروژه به طور كامل آشنا باشد.

 جهت آموزش طراحي لوله كشي صنعتي (Piping design)نياز به سه گام داريد:Piping design-2

·       ابتدا بايد با انواع پروژه و فرايند و مدارك آن و ادوات ابزار دقيق و تقسيم بندي گروه هاي طراحي مهندسي در شركت هاي مشاور مهندسي و انواع تجهيزات مورد نياز و كاربرد آنها در پروژه آشنا شويد .

·       سپس به صورت تخصصي با مصالح و سخت افزارهاي مورد نياز لوله كشي (Piping material) و اصول طراحي و جانمايي كارخانه ها (Plant design) و همچنين كدها و استاندارد ها و نحوه طراحي لوله كشي اطراف تجهيزات مشخص (Piping degin) ودر آخر نحوه طراحي تكيه گاه ها و محاسبات آن(Piping supporting) آشنا شويد .

·       در كنار موارد تئوري ذكر شده بايد به قسمتهاي نرم افزار PDMS جهت مدلسازي لوله كشي طراحي شده و گرفتن نقشه هاي خروجي و نرم افزار CaesarII جهت آناليز و تحليل تنش براي طراحي تكيه گاههاي مناسب وPipenet  براي محاسبات سايزينگ در لوله كشي مسلط شويد.