با سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران
فريد هستم کارشناس مکانیک سيالات و تخصص در هيدروليك و نيوماتيك صنعتي
با جلسه دوم سمينار آشنايي با هيدروليك صنعتي  در خدمتتون هستم و در اين جلسه مطالبي در مورد "اجزاء تشکیل دهنده سیستم هیدرولیک و معرفي انواع پمپهاي هيدروليك" را ارائه ميكنم
اجزاء تشکیل دهنده سیستم هیدرولیک
عوامل تشكیل دهنده سیستم هیدرولیک به چهار بخش اصلی تقسیم می شوند.
1-    مخزن و تجهیزات جانبی( جهت نگهداري سیال و کنترلهاي مورد نیاز

2- جهت به جریان انداختن سیال در سیستم که توسط الكتروموتوریا محرکه دیگري بكار انداخته می شود

3-    شیرها( بمنظور کنترل فشار ، جریان و جهت حرکت سیال )

4-    عملگرها( جهت تبدیل انرژي سیال تحت فشار به نیروي مكانیكی مولد کار همانند سیلندر براي ایجاد حرکت خطی و موتور براي حرکت دورانی )

پمپ
پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک ، انرژي مكانیكی را که بوسیله موتورهاي الكتریكی ، احتراقی و یا سایر منابع قدرت تأمین می گردد ، به انرژي هیدرولیكی تبدیل می کند. پمپ صرفاً مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومتی که بایستی توسط عملگر سیستم هیدرولیک به آن غلبه کند ، بستگی دارد.

 

پمپهای با جابجایی مثبت
این نوع پمپها در صنعت هیدرولیک کاربرد وسیعی دارد و به ازاي هر دور چرخش محور پمپ مقدار مشخصی از سیال را به سیستمرهیدرولیک ارسال می نماید.پمپ جابجايی مثبت (دبی ثابت و متغیر ) شامل انواع پمپ دنده اي ، پره اي و پیستونی محوري و شعاعی میباشد.

 

 

پمپهای دنده ای خارجی
دوران یكی از دنده ها بوسیله سیستم محرک ، دیگري نیز به حرکت در میاید. فضاي بین دنده ها ، پوسته و صفحات جانبی ، فضاهایی از روغن را تشكیل می دهد. در ناحیه اي که دنده ها از درگیري خارج میشوند ، حجم فضاي مكش افزایش و فشار ان ناحیه از فشار اتمسفر کمتر میشود و در نتیجه سیال داخل مخزن بین دنده ها را پر میكند. ناحیه تخلیه قسمتی است که دنده ها درگیر شده ، حجم کاهش پیدا کرده و بدلیل ابندي داخلی روغن به سمت خروجی رانده میشود.

١- بدنه  ٢- فلنج  ٣- محور محرک ٤-بلوک بیرینگها ٥- بوش بیرینگها ٦-دیسكهاي هیدروستاتیک ٧- سمت مكش ٨-سمت فشار ٩،١٠- دنده ها

 

پمپهای پره ای (Vane Pumps)
پمپهاي پره اي به عنوان پمپهاي فشار متوسط در صنایع استفاده میشوند . این پمپها حرکت ارام و بدون سروصدا داشته و جهت عملكرد مناسب نیاز به روانكاري خوب ، سرعت مناسب روتور و تمیزي روغن دارند . در این پمپها جابجایی سیال توسط تیغه هایی انجام می شود که در داخل شیارهاي موجود در روتور قرار داشته و داخل انها به صورت کشویی حرکت می کنند . روتور در داخل یک محفظه وجود دارد و نسبت به آن خارج از مرکز می باشد .

در نیم دور اول چرخش محور ، تیغه ها توسط نیروي گریز از مرکز به سمت بیرون حرکت کرده و با رینگ روتور مماس شده و فضاي بین روتور و رینگ روتور افزایش می یابد و موجب کاهش فشار و ایجاد مكش گشته و در نتیجه باعث جریان یافتن سیال بطرف مجراي ورودي پمپ میشود .در نیم دور دوم ، تیغه ها بتدریج پیرو سطح رینگ روتور به داخل شیار بازگشته و بدلیل کاهش حجم ، سیال به طرف مجراي خروجی رانده میشود .
    وقتی در پمپهاي پره اي با پوسته نامتقارن ، خارج از مرکز روتور نسبت به رینگ روتور توسط مكانیزمی قابل تنظیم باشد ، میتوان جابجایی آنها را تغیر داد که پمپهاي جابجایی متغیر نامیده میشوند . از نظر روش تنظیم خارج از مرکز به دو نوع پمپهاي پره اي با عملكرد مستقیم با تنظیم کورس و پمپهاي پره اي با عملكرد تحت فرمان ( پایلوتی ) با تنظیم کورس تقسیم میشوند.

 

پمپ پیستونی محوری با محور خمیده
(Axial Piston Pump – bent axis type )


در بلوک سیلندر مجموعه پیستونهایی بر روي محیط دایره اي مستقر شده که توسط محور محرک دوران میكند . خط مرکزي محور محرک در موقعیت زاویه اي مشخص قرار میگیرد .

میله هاي پیستون توسط اتصالات کروي به فلنج محور محرک متصل هستند بطوریكه تغییر فواصل بین فلنج و بلوک سیلندر موجب حرکت رفت و برگشتی  پیستونها در داخل سیلندر میشود . یک اتصال یونورسال بلوک سیلندر را به محور محرک مرتبط می کند .

در اینجا جلسه دوم سمينار آشنايي با هيدروليك صنعتي را به پایان میرسانم.
با تشکر از تمام عزیزان و دوستانی که وقتشان رو در اختیار بنده قرار دادند.
و همچنین تشکر ویژه از جناب آقای دکتر قندچی و همكارشان آقاي مهندس حاجيان كه برنامه ريزي اين سمينار آموزشی را فراهم کردند.
هدف من افزايش سطح دانش هيدروليك و پنوماتيك صنعتي كارشناسان و تكنسينهاي صنايع سراسر كشور است.  در صورت علاقه شما به اين شاخه از صنعت در اين گروه و PV درخدمت هستم.
ادامه مطالب در جلسه سوم انواع شيرهاي هیدرولیک ميباشد.
🆔گروه تخصصی پایپینگ:
https://telegram.me/joinchat/BXGARz70qtJnOsko_eR_iA