نقشه ها حاوی اطلاعاتی در خصوص ارتباطی بین تجهیزات ف کلاس خطوط و سرویس های مربوط به انها و همچنین سایز هر یک از خطوط می باشد و در حقیقت نقشه های مرجع برای اطلاح و ایجاد نقشه های اجرائی بعدی خواهد بود .

این نقشه ها خود از نقشه های دیگری به نام  Process Flow Diagram  استخراج گردیده است .که صرفا مدرکی فرایندی می باشد .

البته این نقشه ها نیز یکی از مدارک اصلی گروه های فرایند و بهره برداری است .

کلیه اجزا در این نقشه ها بدون مقیاس بوده و به صورت شماتیک می باشند .

بغیر از مشخصات پایپینگ این نقشه ها حاوی اطلاعات اصلی مربوط به گروه ابزار دقیق نیز می باشد ، لذا جزو مدارک مشترک برای دو گروه پایپینگ و ابزار دقیق است .

نمونه ای از یک P&ID

 

بخشهای تشکیل دهنده  P&ID  عبارتند از :

Legend

 

 

در این بخش کلیه علایم و نشانه ها و علایم و نشانه ها و علائم مخفف تعریف میشود و متشکل از بخش های زیر می باشد .

1-      علائم (  Symbols )

کلیه علائم و نشانه هایی که در نقشه هایی که در نقشه ها موجود است در این بخش تعریف می گردد ، این علائم مربوط به تجهیزات ابزار دقیق ، شیر الات ، شکل شماتیک تجهیزات ، برخی اتصالات مخصوص میباشد

2-      مخفف اسامی (  Abbreviation )

جهت جلوگیری از تراکم بیش از حد نقشه ها طراحان اقدام به مخفف سازی اسامی و لغات در نقشه های  P&ID  می نمایند که این علائم مخفف به نام  Abbreviation  که جرئی از  Legend  است جمع اوری و تعریف می شود .

3-      جدول شماره نقشه ها

در این جدول شماره کلیه نقشه های  P&ID  با ذکر واحد مربوط به ان P&ID  ذکر شده است

نکته : در طراحی واحدها سعی میشود هر نقشه  P&ID تعریف کننده واحد مشخصی باشد .

4-      مخفف سرویس ها

همچون جدول اسامی مخفف در این جدول نیز کلیه حروفی که مشخص کننده سرویس هر خط است تعریف و سیال ان معرفی میگردد .البته این امر در  PMS  نیز جداگانه با جزئیات بیشتری ذکر میگردد .

نکته :

بخشهای فوق جزو بخشهای اصلی  Legend  بوده و طراحان بر اساس نیازهای متفاوت جزئیات دیگر را نیز در  P&ID Legend  ذکر میکنند که مربوط به ان واحد خاص میتواند باشد .

Equipment List

این لیست که با لیست اصلی تجهیزات تفاوت دارد فقط جهت یافتن  P&ID  مربوط به هر تجهیز میباشد .

 Equipment Summery Specification

مشخصات مختصر تجهیز همانطور که در تصویر  P&ID  که در اول جلسه قرار گذاشته شد شماتیک برخی از تجهیزات در ان مشخص گردیده .

جهت مشخص شدن برخی از اطلاعات فرایندی و فیزیکی تجهیز جداول کوچمی در حاشیه های  P&ID  وجود دارد که مشخصات فشار ، دما و جنس و همچنین شماره نقشه  Trim  را مشخص نموده است

Trim

نقشه های Trim Line  ایزومتریک اتصالاتی هستند که به صورت مستقل روی تجهیز نصب میشوند و به انشعابات ورودی و خروجی تجهیزات منصل نمیشوند

جدول مشخصات

همچون سایر نقشه ها جدولی در قسمت پایین سمت راست نقشه  P&ID  وجود دارد که با این جدول حاوی شماره نقشه ،شمارهمدارک مرجع ، نام شرکت طراح ، نام کارفرما ، نام طراحان ، شماره بازنگری نقشه و برخی از قبیل اطلاعات می باشد .

شماره ، کلاس و سایز خطوط

در کلیه  P&ID  ها شماره ، کلاس و سایز خطوط باید مشخص می باشد ، با مشخص شدن سایز خطوط به ناچار کاهندهای  ( Reducer  ) موجود در مسیر نیز در صورت وجود مشخص میباشند .

کلیه اقلام شیر الات اعم از معمولی و کنترلی

کلیه اجزای ابزار دقیق مانند  Level Switch , Level Transmitter, Flow Meter , Flow Transmitter  و از این قبیل اجزا و هم چنین خطوط فرمان دهندهای الکتریکی مشخص گردیده .

البته اجرای ابزار دقیقی بسیاری وجود دارد که در  P&ID  مشخص گردیده

مهم :

نقشه های  P&ID  میتواند از جزئیات بیشتری برخوردار باشد ، لیکن موارد فوق تقریبا موارد پایه بوده و در کلیه نقشه های  P&ID  موجود میباشد .

Utility Flow Diagram

 برخی از طراحان ، مجموعه خطوط پشتیبانی (  Utility  ) را از مجموعه  P&ID  جدا نموده و در قالب نقشه های دیگری با نام  Utility Flow Diagram  در اختیار مجریان قرار می دهند .

لیکن این مدرک نیز کلیه مشخصات موجود در  P&ID  ها را دارا بوده و صرفا جهت تشخیص شبکه های  Utility  از خطوط فرایندی می باشد .