بنام خداوندجان وخرد

کارهای بزرگ ازمردان بزرگ ساخته است ومردان وقتی بزرگ میشوندکه بخواهند.((شارل دوگل))

بادرودبه محضر دوستان محترم وجناب دکترقندچی ،ازاینکه درخدمت شماهاهستم خوشحالم .رستگارزاده هستم ودرخصوص شناخت وگستره کارآئی توپک (PIG)درصنایع نفت وگازمطالبی راتقدیم حضورتان حضورتان خواهم کرد.

PIG= pipeline inspection gauge

تاریخچه توپک:Pig History
درحدودسال ۱۸۷۰م وچندسال پس ازکشف نفت درپنسیلوانیای امریکا ،برای اولین بارازروش توپکرانی درخط لوله نفت استفاده گردید.قبل ازساخت خط لوله ،جهت انتقال مواد،حمل ونقل نفت ازچاه به محل پالایش  بصورت حرکت  کاروانی ازدلیجانها (چندین گاری)که توسط اسبها کشیده میشدندانجام میگردید.باتوجه به سرمای شدید درزمستانها وبارش برف سنگین ویخبندان شدید،عملیات حمل ونقل نفت متوقف یا بکندی وباراندمان کم  انجام میشد.وجوداین مشکل دست اندکاران  رابرآن داشت تا درجهت رفع آن چاره اندیشی  نمایند.بعدها درجهت تسریع وتسهیل وایمنی درامورحمل ونقل نسبت به ساخت یک خط لوله بااستفاده ازلوله هایی که ازجنس پلاستیک قوی  بودندوبصورت Bell & Spigot تولیدشده بودنداقدام نموده وبرای انتقال نفت خام ازآن استفاده شد .پس ازحدود ۲سال بهره برداری ازاین خط لوله ،متوجه افت فشار درخط شدندوراندمان انتقال کاهش محسوس پیداکرد،پس ازبررسیهای به عمل آمده مشخص شدکه علت، تنگ شدن وکاهش قطرداخلی لوله بدلیل ته نشینی وجذب مواد رسوبی موم شکل (WAX)درجداره لوله ها میباشدواین مسئله باعت واردشدن فشار ی مضاعف به پمپ ها  میگردیدوبه فکراضافه نمودن ویا جایگزین  کردن پمپ های قویتری افتادندودرهمین زمان باتلاش وانجام آزمایشات متعدد ،سرانجام موفق به یافتن روشی جهت پاکسازی وتخلیه رسوبات درون لوله شدندواولین پیگ به اینصورت وبامکانیزمی ساده وابتدائی پا به دنیای صنعت نفت نهاد.

تاریخچه:بااستفاده ازپارچه های کهنه که کاملامرطوب ونمناک شده بودوپیچیدن آنها بدور هم بصورت بسیارمحکم وفشرده به شکل مدوروکره ماننددرآورده شدوسپس بااستفاده ازچرم ضخیم وقوی وبصورت بسیار محکم روی پارچه ها که دایره ای شکل شده بودندپوشش داده شدولوله به لوله ویا دوشاخه ،دوشاخه درون لوله هاراتمیز کاری کزندوآغازی شدبرای ساخت توپک های بعدی  وباکیفیت وکارآیی بهتروبیشتر

تاریخچه :درحدودسال ۱۹۰۴م خط لوله ای فلزی وبه قطر ۴ اینچ درمونتانای امریکا احداث شد واز همین نوع توپک اماباکیفیت وازجنس چرم خالص ومحکم برای چند منظور(اندازه گیری ابعادهندسی،تمیزکاری پس ازتکمیل اجرا واستفاده درزمان بهره برداری )بکار گرفته شدوتاسال ۱۹۶۰(بیش ازنیم قرن)ازاین سیستم درخطوط لوله استفاده گردید.پس ازآن یعنی اواخر سال ۱۹۶۰م بااستفاده ازموادPolyurthane Foamوباشکل دهی فوم موفق به ساخت Foam Pig شدندوبدلیل استفاده ازفوم پلی اورتان بنام Polly Pigنامیده شد.

پیشگفتار:Foreward))اکنون بیش از۵۰سال است که بدنه ومتعلقات توپک ها ازجنس فلز ولاستیک وبشقابک (Disc) وCupsآنهاازجنس چرم یاUrethaneساخته میشود ومجهز به برسهای سیمی ، تیغه های پهن وخراشنده وسایر ملزومات میباشند.(بسته به نوع کاربری توپکها جنس وتجهیزات آنها نیز تغییر میکند.

تاچندسال قبل، صنعت نفت وگازازعمده ترین استفاده کنندگان ازسیستم توپک بودندوپس ازآن بود که صنعت آب وفاضلاب ،صنایع معدنی وفرآیندی وانواع خطوط لوله به جمع استفاده کنندگان ازتوپک پیوستندوبتدریج دامنه کاربرد پیگ درصنایع گسترده ترشدوهمزمان انواع توپکها باکارآیی متعدد ومکانیزم  های مختلف ساخته شد.درواقع ازسال ۱۹۶۰م تاکنون بطورمداوم ومستمر تولیدوتوسعه صنعت  توپک سازی براساس بهره گیری ازتکنولوژیهای مدرن درحال انجام بوده است بطوریکه هم اکنون درحدود ۱۰۰نوع توپک باگستره کاربردی متعدد ومکانیزمهای خاص ،واستانداردشده تولیدودردسترس میباشد.

مقدمه :بدون تزیدصنعت نفت وگازازمهمترین وباارزشترین سرمایه های کشوربوده وجزء صنایع استراتژیک وثروت ملی محسوب میگردد.حفاظت ونگهداری واستفاده بهینه واصولی ازاین ثروت ملی وظیفه آحاد ملت میباشد.تحقیقات وپژوهشهای علمی وبرنامه ریزی جامع درراستای استفاده وبکارگیری انواع توپک هادرزمانهای مناسب وقبل ازبروز هرگونه بحران (حاصل آن تحمیل خسارت وزیان خواهدبود)یکی ازفاکتورهای مهم واساسی دربهره وری بهینه ومطلوب ازخطوط لوله انتقال میباشد.شناخت ورعایت اصول ایمنی وحفاظت ازمحیط زیست وپایبندی به آن ازدیگراصول وپارامترهای مهم والزام آورمیباشد.باتوجه به تجربیات چندین ساله واطلاع ازکارآیی وتوانائیهای انواع توپکها وهمچنین شناخت عیوب مضر وخطرناک درخطوط لوله ضرورت داردمتولیان ،صاحبان امر ،دست اندکاران ومتخصصین صنعت نفت براساس آماروداده های متعدد نسبت به استفاده از متدهای روز دنیا باتدوین برنامه ریزی وایجادشرائطی مطلوب دربکارگیری ازتکنولوژی سیستمهای توپکرانی قبل از بروزبحران اقدام نمایند.

مقدمه ۲:خسارات وارده به خطوط انتقال ناشی ازعدم طراحی مناسب ،عدم استفاده ازمتریال وتجهیزات دارای کیفیت مناسب ،عدم رعایت اصول ومشخصات فنی درزمان اجرا ،عدم کنترل وبازرسی فنی ازعملیات  منطبق بامشخصات ،عدم شناخت نقاط بحران وریسک ونداشتن تخصص ودانش کافی درزمان بهره برداری وعدم برنامه اصولی وفنی دربازرسیهای دوره ای درزمان تعمیر ونگهداری میباشدکه باعث تحمیل خسارات سنگین وغیر قابل جبران خواهدشد.

باعنایت به موارد ذکرشده لارم است درجهت بهره بردن ازمنافع سرمایه های ملی که ماحصل آن پیشرفت واعتلای کشور ورفاه وآسایش ملت خواهدبود،تمام تلاش وهمت ودانش وتخصص خودرادرمسیرتحقق این مهم بکار گیریم .

توپک (پیگ) چیست؟                                 

وسیله یادستگاهی است درابعاد واشکال مختلف که بمنظورتمیزکاری ،بررسی واندازه گیری ابعادهندسی وبازرسی ، درون لوله قرارگرفته ودرسرتاسرخط لوله وبرای اهداف خاص به حرکت درمی آورند.این عملیات بانام توپکرانی شناخته میشود.

PIG APPLICATION(کاربرد توپک: 

                                      1-cleaning out deposits&debris.                2-gauging the internal bore.                       3-seperation of product.                                 4-location of obstruction.                         5-meter loop calibration 6-liquids &gas removal.  7-pipe geometry measurment.                     8-internal inspection.      9-corrosion inhibition.     10-improvhng flow efficiency

کلیه اندازه گیریهای داخل لوله توسط توپک انجام میشود- به تناسب نوع اندازه گیری ،مکانیزم توپک ها تغییر خواهد کرد-تمیزکاری وبازرسی های مختلف ازاصلی ترین وعمده ترین وظائف توپک میباشد.

عمده استفاده ازتوپک هادرزمانهای  ساخت ، بهره برداری وتعمیرات ونگهداری میباشد.                                    pigging during construction      #pigging during operation# cleaning , batching ,displacement , inspection

دسته بندی توپک ها:Pig Categorize                          معمولا به ۳دسته تقسیم میشوند.                                     ۱-توپکهای معمولی یاخدماتی(عمومی)    conventional pigs(utility pigs                  ۲-توپکهای هوشمند:  inteligent pigs with inspection tools                 ۳-توپک های ژله ای:   gel pigs

توپکهای عمومی شامل :cleaning# gauging#flooding#           dewatering #drying  #commissioning

 

توپکهای هوشمندشامل:      magnetic flux leakage(MFL) tools for corrosion metal loos. ## ultrasonic tools for corrosion detection &crack inspection##calliper tools for geometry inspection##deformation tools for geometry and bend inspection with telemetry data##crack detection tools for determining cicumferential cracking##survey or mapping tools with telemetry data

 

چراتوپکرانی درخطوط لوله انجام میشود؟Why Pig a Pipeline                              

 ایمن ترین ،اقتصادی ترین وبهترین روش انتقال فراورده های نفتی ومایعات گازی ،استفاده ازخطوط لوله میباشد.باتوجه به توانایی وقابلیت های توپک ها وتولیدآنها به منظورافزایش دامنه ایمنی،کنترل وبازرسی ،ودرراستای امکان بهره وری مستمروازدیاد طول عمر وجلوگیری ازبروزهرگونه اختلال درسیستم خطوط انتقال ،ضرورت استفاده ازآنها (عملیات توپکرانی)رادوچندان نموده است .

عملیات توپک رانی درجهت تداوم وعدم توقف انتقال درارسال مواد وبهره برداری مناسب ومطلوب وضریب اطمینان ازسلامت وکارآئی مثبت خطوط لوله نقشی ممتاز وبرجسته دارد.طبق آماروبرآوردمتخصصان بین ۱۴تا۱۸درصدخسارات وارده به خطوط لوله مربوط به خوردگی داخلی میباشد.باانجام اصولی توپکرانی واستمرار وتداوم این عملیات درزمان مناسب وموردنیازمیتوان خسارت رابه حداقل رساند.

استفاده ازسیستم توپکرانی درخطوط لوله درراستای تحقق اهداف مالکان وصاحبان آن بوده وبطورکامل درپروسه حفاظت ازخطوط لوله تاثیری انکارناپذیردارد

توجه#فاصله احداث تله های ارسال ودریافت توپک درخطوط لوله بقرارزیر است.۱-گازطبیعی از۸۰ تا ۱۶۸ کیلومتر ۲-فرآورده های نفتی از۱۶۰ تا ۲۴۰کیلومتر ۳-نفت خام از۲۴۰ تا ۳۲۰ کیلومتر

 

  

توجه#فاصله نصب دو قطعه اتصال (Fitting)برروی خطوط لوله معادل ۳برابرقطر خط اصلی میباشد.(3D)

 

توجه #حداقل شعاع خم لوله جهت عبور توپک بقرار زیرمیباشد. 10 Dبرای خط لوله ۴ اینچ وکمتر ۲- 5Dبرای خطوط ۶ تا ۱۲ اینچ ۳-3Dبرای بالاتر از ۱۲ اینچ.    وجودهرگونه عیب درزمان خمکاری ودرهر نقطه نبایداز۳درصدقطر لوله بیشترباشد.

 

توجه # استفاده ازقطعات Miter شده درخطوط لوله  نفت وگاز مجاز نمیباشداماچنانچه تحت شرائطی خاص از مایتر در خطوط کم فشار استفاده شدباید توپکی که قابلیت عبور از محل مایترشده راداشته باشداستفاده گردد ویاسفارش ساخت داده شود

 

توجه #درصورت نیاز به نصب سه راهی ودرجهت کاهش ریسک وسهولت عبور توپک  باید ازBarred Tee استفاده شود.اینموردبرای سه راهی هایی که قسمت Out letآن  هابزرگتراز۵۰درصدقطر لوله اصلی باشدصدق میکند.

 

توجه#مهم#باتوجه به عملیات توپکرانی بایدتوجه ودقت ویژه ای به انتخاب اتصالات. ،فلنجها وشیرآلاتی که روی خطوط نصب میشوندبه عمل آورده شود وبراساس امکان عبورکردن  آسان توپک ازاین قطعات ،نسبت به تامین آنها اقدامشود

 

 

 

باسپاس ازشمابزرگواران،بحث جلسه امروزبرای آشنائی اولیه ازتوپک هابودورئوس آن تقدیم گردید .درحلسه آتی شرح وظائف وقابلیتها وکاربرد توپکها تقدیم خواهدشد.زمان جلسه آینده پس ازهماهنگی با جناب دکتر وتوسط ایشان به اطلاع میرسد.درپناه یزدان پاک باشید.

 

جلسه دوم

 

بنام خداوندجان وخرد

با درود به گروه محترم وسپاس ویژه ازجناب دکترقندچی بخاطرنقش ممتازشان درایجادومدیریت گروه،ادامه مبحث توپکرانی راپیگیری میکنیم.

توالی عملیات توپکرانی درزمان ساخت

 Pigging Sequence During Construction. 1-Cleaning(clear construction debris,remove rust ,dirt,mill scal,&weld bead slag)

درزمان اجرای خط لوله وباتوجه به ماهیت محیط کار،امکان  ور ودمواد زائد، گردوخاک وسایراجسام به داخل لوله میباشد که درصورت عدم تخلیه و پاکسازی آنها موجب آسیب دیدگی پمپ ها وشیرآلات ونیزانسداد فیلترها در زمان  بهره برداری خواهند شد.ازاینجهت پاکسازی  و تخلیه لوله ها قبل ازبهره برداری ضروری ومهم میباشد.

2-Gauging: detect dent &buckles, wrinckles, ovalization, change internal diameter &exess penetration of weld

جهت اطمینان ازصحت شکل هندسی لوله ها وعدم وجود هرگونه عیب ارجمله فرورفتگی ،چین. وچروک ،حالت بیضوی ،نفوذاضافی جوش وزوایای خم لوله ها ازتوپک اندازه گیری استفاده میشود.اندازه گیری ها توسط صفحه اندازه Gauging Plate که روی توپک نصب میگردد انجام میشود.صفحه ای دایره شکل است که قطرآن معادل ۹۵درصد قطرداخلی لوله (طبق کمترین قطرداخلی لوله های نصب شده درخط)میباشدجنس ان ازآلومینیوم وضخامت آن برای سایزهای مختلف لوله متغیر میباشد.#ضخامت ۳میلیمتربرای قطر۴ اینچ #۶میلیمتربرای قطرهای ۶ تا۱۲ اینچ وضخامت ۱۲میلیمتر برای لوله های با قطر بیش از۱۲ اینچ

3-Flooding:flood prior to hydrotest

ازاین توپک درزمان آبگیری خط واجرای هیدروتست وبرای هواگیری خط استفاده میشود

4-Dewatering:displace water with air,nitrogen or product

ازاین توپک جهت تخلیه وخشک کردن (Draining &Drying) خط استفاده میشود .جهت خشک کردن کامل خط احتمال استفاده ازنیتروژن ،هوای داغ یاگازخشک وجوددارد .این عملیات همراه بااین توپک انجام خواهد شد.توپک مورد استفاده عموما از نوع فوم پیگ میباشد.(Foam Pig)

Foam Pigs Specification: foam pigs are mainly to clean all types of pipelines.the ability to travel easily through pipe bends, tees,valve and reduced pipe section.ability to clean of rust, deposits and eliminate unwanted buildups causing reduction of the pipe internal diameter.GENERALY provide a secure and economical very effective cleaning of pipeline. FOAM PIGS are available in 3 densities.

فوم پیگهااساساجهت تمیزکاری انواع خطوط لوله کاربرددارند،براحتی قادر به عبور وحرکت ازبین خمها ،سه راهی ها وشیرآلات میباشند.عمدتا ازفوم پیگ ها جهت پاکسازی وتمیز کردن موادته نشین شده وخاک وموادزائد استفاده شده ونیز موجب زدودن موادزائد وناخواسته که عامل کاهش قطرداخلی لوله هستند،میشود.بطورکلی. فوم پیگ ها تاثیر زیادی درتمیزکاری ،حفاظت وبهره وری اقتصادی ازخطوط لوله رادارند.فوم پیگ ها در۳رده ازنظر فشردگی وچگالی پولید میشوند(Low-Medium-High)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه#درجه حرارت مناسب جهت استفاده ازفوم پیگهاازصفر تا۸۰ درجه سانتیگراد میباشد.

مهم#با ته نشین شدن موادقابل رسوب که ازعوامل ایجاد ناهمواری درجداره لوله های خطوط انتقال هستند،انتقال فرآورده باافت محسوسی روبرومیشود وهرچقدرمیزان جذب رسوبات درجداره لوله هابیشترباشد (موجب کاهش قطر داخلی میشوند)طبعا باعث واردشدن فشاربه پمپها شده ونیاز به تامین. فشاربیشتری خواهدبود .دراینحالت یاباید پمپ راتعویض کرد ویا فشاری مضاعف وحداکثری به پمپ موجود واردنمود ،ماحصل هر دو روش تحمیل هزینه خواهد بود،پس بهترین واقتصادی ترین روش ،انجام توپکرانی میباشد.

مهم#وجود خلل وفرج درجداره لوله ها موجب نفوذوساکن شدن آب ورطوبت موجود درFlowگردیده ونتیجه آن ایجاد خوردگی میباشد.درچنین حالتی توپک نیزقادربه تخلیه آبها نخواهد بود.لذا تزریق موادضدخوردگی Inhibitor بهترین گزینه خواهد.

توپکهای بدنه فلزی: Metal Bodies Pigs

این توپکها دارای ترکیبی از اجزاء شامل Cups, Discs, Brushes, plough Blades, Gauge Plates , Magnets& trucking Equipment میباشند.

Specialist Pigging Applications: 1-Intelligent Pigging (caliper survey - magnetic flux pig-U/S pig- video camera pig-neutron scatter pig) 2-Internal coating (epoxy lining) 3-pressure barriers(remotely controlled- sub sea barriers pig -pressure resisting plug)

 

توپکرانی در دوره نگهداری مبتنی بر۳ دلیل عمده میباشد:

 ۱-جهت اصلاح وبهبود راندمان وبازدهی وبهره وری مطلوب ازخطوط انتقال

۲-جمع آوری اطلاعات توسط توپک واقدامات لازم براساس داده ها درراستای بهینه سازی واصلاح عیوب

۳-اطلاع ازمیزان خوردگی وسایرعیوب خطوط لوله واصلاح ومرمت ونیزبرنامه ریزی واقدامات پیشگیرانه

مهم#یکی ازدلائل عمده افت فشاروکاهش دبی سیال وتحمیل فشارمضاعف به دستگاههای پمپاژ،رسوبات تشکیل شده درجداره داخلی لوله هامیباشدکه به مروروبتدریج اتفاق می افتدکه علاوه برایجادمشکلات ذکرشده احتمال خوردگی نیز وجود دارد.ناهمواریهاى ایجادشده درجداره لوله هابدلیل تشکیل رسوبات علاوه برداشتن تأثیرمنفی برروندجریان سیال ،دروضعیت حرکت توپک ها دردرون خطوط نیز اختلال بوجودخواهدآورد،بنابراین ضرورت زدودن وپاکسازی رسوبات وناخالصی ها ازجداره لوله ها دراولویت خواهدبود.

توپک های مدور: Spheres Pig درمواقع تغییربهره وری ازخط لوله وبرای جابجائى وپاک کردن گاز وسیال درون خطوط ازاین توپک استفاده میشود.برای عبورازخمهای باشعاع کم ( short radius)مناسب وایده ال میباشد، کاربرد:Application. . Liquid

removal#Batching #meter proving #automated pigging در دو مدل solid spheres وازسایز۲ تا ۱۲ اینچ ومدل inflatable sphers وازسایز ۳ اینچ وبزرگتر موجود میباشد.

توجه#عمده عیوب داخلی خطوط لوله شامل عیوب هندسی ،عیوب ناشی ازخوردگی ، عیوب مکانیکی. وعیوب جوش میباشد.

توپکهای پاکسازی مجهزبه بشقابک های تخت (Disc) وبشقابک های که دارای انحنا هستند(cup) میباشندواز۳ جزء اصلی شامل بشقابک راهنما(Guiding Disc)، بشقابلک آب بندی (sealing disc)وبشقابک فاصله (spacing disc )تشکیل شده وقطر بشقابک آب بندی بیشترازقطرداخلی لوله میباشد.

توپک های تشخیص هندسی :(GEO PIG) که آنهارا EGP electronic geometry pigنیز گویند.عملکرد آنها ارائه تصاویر واطلاعات ازعیوب هندسی موجود درخطوط لوله میباشدودارای حسگرهائى (sensor)هستند که برمبنای جریان گردابی(. (eddy

currentعمل میکنندوعیوب هندسی راازجمله Dent , ovality , Wrinckle رامشخص وثبت میکنندوهمچنین موقعیت مکانی خط لوله رانسبت به سیستم مختصات جهانی Global Positioning System مشخص میکند.

 

 

 

 

 

 

 

درباره MFL: دارای سیستم فاصله سنج میباشدومیتوان باتوجه به قطر چرخ آن وتعدادچرخش چرخ،میزان سرعت ومتراژ پیموده شده رامحاسبه نمود.#دارای باتری وتجهیزات حساس مانندحافظه ثبت داده ها وپردازشگر میباشد.#سرعت آن قابل کنترل میباشد،درسرعت زیاد تشخیص دقیق عیوب انجام نخواهدشدوامکان دارد بازرسی برخی نقاط بطورکلی انجام نشود،#مکانیزم حفاظت دربرابر ارتعاش وضربه برای تجهیزات حساس نصب شده روی توپک وجود دارد.

توپکهای شناسائی عیوب:ازعمده وظایف آن انجام بازرسی فنی درخطوط لوله وشناسائی وتشخیص عیوبی مانند ترک، خوردگی ومیزان آن ،ضخامت جداره وعیوب جوش وارائه تصاویروثبث موقعیت ومحل عیوب میباشد.

دو روش اصلی بازرسی داخلی خطوط لوله بااستفاده از تکنولوژی MFL وUT انجام میشود.امکان شناسائی وتشخیص پدیده Lamination باروش MFLنمیباشدوبایدازروش التراسونیک استفاده شود.

توجه #ازتوپک های خاص جهت توپکرانی درخط لوله هایی که Lining ازنوع FBEدارنداستفاده میشود .اجزاء ومتعلقات این توپکها ازجنس Urthane میباشد(cups , discs ,blades)

Solid Gas Polyurethane Pigs: مقاوم دربرابر سائیدگی وساخته شده براساس فرمول های عالی ومناسب شیمیایی بادرجه بسیار خوب

Pigging During Operation: cleaning #batching # displacement #inspection

کارآئی و وظایف توپکهای هوشمند: Efficenby & Functions of Intelligent Pigs geometry measurement ##metal loos detection ##leak detection ##pipe line profiling &mapping ##temperature &pressure recording##bend measurment& curvature monitoring##product s ampling##photographic inspection##wax deposit measurment##crack detection

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع توپک ها:  Types of Pigs foam pig## sphere pigs ##solid cast urethane pigs##bi direction pigs##special purpose pigs & component## cleaning pigs #gel pigs##mandrel pigs

Pig Luncher and Pig Receiver درفرآیند توپکرانی باید از۲تجهیز مهم نام برد وعبارتندازتله ارسال وتله دریافت توپک .این دوتجهیز تاحدبسیار زیادی شبیه به یکدیگر میباشند.کاربری این دوتجهیز عمدتا در زمان بهره برداری ونگهداری ازخط لوله میباشد.پس ازخارج شدن خط لوله ازسرویس بهردلیل ازجمله تعمیرات ویاتعویض وتغییر کاربری وبطورکلی انجام هرگونه عملیات احتمالی ،ضرورت توپکرانی درزمان شروع مجدد وقعال شدن خط لوله ازموارد غیرقابل نادیده گرفتن است .توپک ازتله ارسال کننده ارسال وازتله گیرنده دریافت میشود.محل نصب تله. فرستنده. در Upstream. وتله گیرنده درDown stream میباشد.