برنامه دوره های نیمه اول تیر ماه 1398 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت(ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی تخصصی   PIPING

( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

03/30

عادی: 72

عادی: 8000000

به همراه کتاب

عادی: پنج شنبه و جمعه ساعت :17-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piping Design

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

04/12*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS

07/04

عادی: 30

 

عادی: 6500000

 

جمعه ساعت :-1409

 

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

04/12*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول طراحی خطوط انتقال ( Pipe line)

*11/04

فشرده: 32

فشرده: 8000000

* سه شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

 

02/04

عادی: 30

 

عادی: 6500000

 

عادی: یکشنبه ساعت: 21- 17

 

 

 

 

 

 

 

Process Design

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

(برای تهیه دیتا شیت)

04/05*

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت : 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

04/09

عادی: 30

 

عادی: 6500000

 

عادی : یکشنبه ساعت : 21:00-17:00

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

04/05*

عادی: 34

فشرده: 24

فشرده: 7200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

Aspen HYSYS Dynamic

04/13*

فشرده: 16

فشرده :6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

و کد ASME Sec.VIII Div I

04/19*

 

فشرده:24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

 

 

 

 

 

 

FIX Equipment Design

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

04/05*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

04/05*

فشرده:24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

04/05*

فشرده:24

فشرده: 7000000

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

دوره تکمیلی طراحی مخازن تحت فشار به کمک نرم افزار PVELITE

04/06

عادی: 24

 

عادی: 7800000

 

عادی :پنج شنبه ساعت:12:30-08:30

 

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

04/05*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

انتخاب و محاسبات پمپ ها ( مقدماتی )

4/10

60

19500000

جهت اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید

 

 

 

 

 

Rotary Equipment

کاربرد نگهداری و تعمیرکمپرسورها

04/05*

فشرده: 24

فشرده: 8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

محاسبات و انتخاب پیشرفته پمپ های سانتریفیوژ

04/13*

فشرده: 16

فشرده: 7000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شناخت و مبانی توربین گازی

04/05*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی  جمعه ساعت :17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

04/06*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Primavera(p6)

04/12*

فشرده: 24

فشرده:6000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صنایع و مدیریت

مدیریت هزینه پروژه ، جریان نقدینگی و ارزش کسب شده

04/13*

فشرده:16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

COMFAR III

04/05*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برنامه ریزی و کنترل خرید کالا و خدمات پروژه ها

03/30*

فشرده:16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

کارگاه جامع کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

04/13*

فشرده:16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

Cost Control

04/06*

فشرده:16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی پروژه های EPC

04/05*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

دوره جامع و کاربردی مدیریت حرفه ای پروژه

05/04

عادی: 150

 

عادی: 40000000

 

عادی: شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ساعت: 21-17

دوره جامع و حرفه ای مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

02/04

عادی: 136

 

عادی: 30000000

عادی: یکشنبه ،سه شنبه  ، پنج شنبه ساعت: 21-17

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

04/12*-04/04

عادی: 40

فشرده: 24

عادی: 7200000

فشرده:6500000

عادی: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

 

 

 

 

 

 

 

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

04/01

عادی: 40

 

عادی: 7500000

 

عادی: شنبه ، دوشنبه ساعت: 21-17

 

مدلسازی و طراحی CATIA I

04/14

عادی: 40


عادی: 7500000

 

عادی: جمعه ساعت:13-08

AUTO CAD 2D

04/05*

فشرده: 24

فشرده:5200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 1709-09

INVENTOR مقدماتی

04/13

عادی: 30

عادی:8500000

عادی: پنج شنبه  ساعت :13-09

ANSYS Workbench 1

04/12

عادی: 40

 

عادی: 7500000

 

عادی: شنبه, چهارشنبه ساعت: 21-17

مدلسازی و ماشینکاری حرفه ای در نرم افزار Siemens NX

04/03

عادی: 40

عادی:8500000

عادی: شنبه ودوشنبه ساعت :21 -17