''نام دوره

تاریخ شروع

مدت(ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

اصول اجرا در Piping

12/09*

فشرده: 16

فشرده:5000000

* پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

Piping Design

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

12/04

24

عادی: 5000000

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

طراحی تخصصی   PIPING

( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

12/10

عادی: 72

عادی: 7500000

به همراه کتاب

عادی: پنج شنبه و جمعه ساعت :17-09:00

کارگـاه عملـی طـراحی گـام به گـام پـروژه Piping

12/16*

فشرده: 16

فشرده: 5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-9

تحليل تنش با CAESAR II

به همراه کتاب

12/08

عادی: 28

 

عادی: 6000000

 

عادی: دوشنبه و چهارشنبه  ساعت : 21-17

 

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

12/08*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

زبان تخصصی مهندسی

12/02*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی و مدلسازی با12.1  PDMS

12/01* 12/12

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده: 5800000

عادی:یکشنبه وسه شنبه ساعت17:30-20:30

جمعه  ساعت  :14:00-09:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PDMSپیشرفته

( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

12/08*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PDMSتكميلی

Plant wave, Design, Draft))

15*/12

فشرده : 20

عادی : 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

12/09-12/08*

عادی : 24

فشرده: 24

عادی:6500000

فشرده: 7000000

 

عادی: پنج شنبه  ساعت :18-13

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

12/02*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارشناس دفترفنی اجرا

Piping , Support))

12/15*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی خطوط لوله گاز و نفت براساس ASME B31.4, B31.8

12/02*

فشرده:16

فشرده: 5500000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME B31.3كد طراحی

12/02*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

12/01*- 12/05

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده: 5800000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21:00- 17:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Process Design

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

12/01*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

12/13

عادی: 30

 

عادی: 6500000

 

عادی : دوشنبه  ساعت :21:00-17:00

 

شبیه سازی فرایند با Aspen Plus  پیشرفته

12/13

عادی: 30

عادی: 7500000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

طراحی هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipesim

12/08*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار OLGA

12/07

عادی: 40

عادی : 7500000

عادی: سه شنبه  ساعت:21-17

شبیه سازی فرآیندهای پالایش نفت باKBC Petro-SIM

12/15*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کاربرد نرم افزار MATLAB  در مهندسی شیمی و نفت

12/10

عادی : 30

عادی : 6000000

عادی: جمعه  ساعت:14-09

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipe Phase

12/09*

فشرده:16

فشرده :4700000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

Aspen HYSYS Dynamic

12/16*

فشرده: 16

فشرده :6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

12/01*

فشرده: 24

فشرده:7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

و کد ASME Sec.VIII Div I

12/08*

فشرده:24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

FIX Equipment Design

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

12/15*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

12/01*-12/14

عادی: 40

فشرده:24

عادی: 7000000

فشرده: 6500000

عادی: سه شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

12/07

عادی: 24

 

عادی: 6500000

 

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17

 

AirCooled Heat Exchangers Design Approach

12/08*

فشرده :24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

12/05

عادی:24

 

عادی: 6000000

 

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

 

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

12/08*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تعمیر کاربرد و نگهداری پمپ

12/01*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

محاسبات و انتخاب پیشرفته پمپ های سانتریفیوژ

12/02*

فشرده: 16

فشرده: 7000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شناخت و مبانی توربین گازی

12/01*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی  جمعه ساعت :17-09

شناخت توربین گازی پیشرفته

12/08*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

12/09*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

توربین بخار

12/09*

فشرده: 16

فشرده: 6700000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

Primavera(p6)

12/01*

فشرده: 24

فشرده:5800000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

صنایع و مدیریت

MSP(Microsoft Project)

12/08*- 12/05

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده: 5800000

عادی یکشنبه وسه شنبه ساعت:20:30-17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سایت بدون یک خط کد نویسی (Word press)

12/02*

فشرده:10

فشرده: 1100000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 14-09

Cost Control

12/16*

فشرده:16

فشرده: 5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرایندهای سیستمی و بهبود آن با استفاده از نرم افزار ARENA

12/15*

فشرده: 24

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارگاه مدیریت پروژه های EPC  از منظر استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

12/01*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

12/08*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

12/01*

فشرده: 24

فشرده:5700000

* چهارشنبه  الی جمعه  ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی CATIA I

12/10

عادی: 40

عادی :6500000

عادی: جمعه  ساعت:13-08

مدلسازی و طراحی CATIA II

12/02

عادی: 40

عادی :6500000

عادی: پنج شنبه ساعت: 13-08

AUTO CAD 2D

12/09 -12/01*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 4300000

فشرده:4000000

عادی : پنج شنبه  ساعت: 14-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 1709-09

AUTO CAD 3D

12/08*

فشرده:20

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

INVENTOR مقدماتی

12/02

عادی: 30

عادی:7500000

عادی: پنج شنبه  ساعت :13-09

ANSYS Workbench 1

12/01*

فشرده:24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ABAQUS I

12/08*

فشرده :24

فشرده :6000000

* چهار شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

ABAQUS II

12/05

عادی: 40

عادی: 6700000

عادی:یکشنبه  ساعت: 21-17

عملیات حرارتی کاربردی فولادهای صنعتی

12/07

عادی: 32

عادی: 7000000

عادی: سه شنبه  ساعت: 21-17

آموزش نرم افزار ANSYS CFX مقدماتی

12/02

عادی: 50

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 13-08

آموزش نرم افزار ANSYS CFX پیشرفته

12/13

عادی: 50

عادی: 6800000

عادی: دو شنبه  ساعت: 21-17

طراحی HVAC I

) همراه کتاب)

12/15*-12/10

عادی: 60

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده :5500000

عادی: جمعه ساعت: 19:00-14:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تا سیسات وتهویه مطبوع

 

طراحی HVAC III

(آب و فاضلاب، آتش نشانی ،سوناو استخر و جکوزی ،گازرسانی و طراحی ساختمانهای بلند مرتبه)

12/24

عادی: 70

عادی:7000000

عادی :جمعه ساعت30 :13-08:30

CARRIER

05 /12

 

عادی: 30

 

عادی:6000000

 

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

 

نقشه كشی تاسيسات

Auto Cad  Mep HVAC

12/15*

فشرده: 24

عادی:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی وانتخاب آسانسور و پله برقی درساختمان

12/01*

فشرده: 24

فشرده :7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تاسیسات بیمارستانی

12/08*

فشرده: 24

فشرده :7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Navisworks

12/08*

عادی : 24

فشرده :7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سیستم اطفا حریق آبی ( رویکرد ساختمانی )

12/01*

فشرده: 24

فشرده :7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Revit  Mep  مکانیکال

12/01*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول طراحی سیستم های بخار

12/08*

فشرده: 24

فشرده :7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

12/15*-12/05

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده: 5800000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برق

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

12/01*

فشرده: 24

فشرده:5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تابلوهای (MV/LV)

12/04-12/01*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده:5800000

عادی: شنبه   ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

دوره آموزشی کیفیت توان

12/08*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ارتینگ ابزار دقیق

12/09*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سیستم ارتینگ به کمک نرم افزار CYME GRD

12/02*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

نرم افزار EPLAN

12/08*

فشرده: 24

فشرده:6000000

*سه شنبه الی پنج شنبه  ساعت: 17-09

آموزش هوشمند سازی ساختمان (smart home)

12/01*

فشرده: 20

فشرده:5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ساختار و منطق عملکرد رله های حفاظتی دیجیتال

12/15*

فشرده: 26

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 18-09

باتری شارژر و UPS

ساختمان، اصول عملکرد، سایزینگ و تعمیر و نگهداری

12/01*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی پست های فشار قوی-بخش HV

12/01*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

12/01*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تدوین و ارتقا پلن کسب و کار تولید تابلو برق در ایران (برای نخستین بار در کشور)

12/01*

فشرده:24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

Revit Mep Electrical

12/22*

فشرده :24

فشرده:7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آموزش کار با نرم افزار DIGSI برای رله های حفاظتی زیمنس

12/15*

فشرده: 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی روشنایی با نرم افزار   Dialux

12/01*

فشرده: 16

فشرده:5000000

*چهار شنبه الی پنج شنبه  ساعت:17-09

طراحی روشنایی پیشرفته با نرم افزارDialux evo

12/02*

فشرده :16

فشرده:4600000

*چهار شنبه الی پنج شنبه  ساعت:17-09

تست ، راه اندازی ، تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور

12/08*

فشرده: 24

فشرده:8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ایمنی شبکه و تاسیسات برقی

12/16*

فشرده :16

فشرده:5000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

AutoCAD Electrical

12/08*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

حفاظت و کنترل پست های فشار قوی و خطوط انتقال

12/22*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

موتورهای الکتریکی

12/02*

فشرده: 16

فشرده: 7000000

* پنج شنبه و جمعه ساعت:17-09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان

( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95)

12/09*

فشرده: 16

فشرده:5800000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

محاسبات و طراحی مدارات فرمان صنعتی

12/16*

فشرده :16

فشرده:5000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

سیستم های حفاظت صاعقه و برقگیر spd

12/16*

فشرده :16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

حفاظت و رله پیشرفته - گرایش شبکه های توزیع و صنعتی

12/15*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

سیستم های ارتینگ و همبندی

12/16*

فشرده :16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق I

12/22*

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ابزار دقیق

Aveva Instrumentation

12/07*

فشرده: 32

فشرده: 9500000

* سه شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

DCS YOKOGAWA CS3000 - MAINTENANCE

12/15

عادی :32

عادی : 8000000

عادی : چهارشنبه  ساعت:21-17

DCS YOKOGAWA CS3000 - ENGINEERING

12/02

عادی: 40

عادی : 9000000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 17:00-13:00

تهیه مدارک مهندسی

12/08*-12/02

عادی: 32

فشرده: 24

عادی:6500000

فشرده: 6000000

عادی: پنج شنبه  ساعت:12:00-08:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آموزش مانیتورینگ صنعتی با نرم افزار wincc

12/22*

فشرده: 20

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

درایو AC

12/09*

فشرده:16

فشرده:6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

Control Valve & Safety Valve

12/08*

فشرده:24

فشرده:6700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Intergraph INTools

12/01*

فشرده:24

فشرده:9000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17- 9

(‍S7-300/400 ) PLC 1

12/08*

فشرده:24

فشرده:5000000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

(‍S7-300/400 ) PLC 2

12/01*

فشرده24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PLCS7300(II) -TIA PORTAL

12/01*

 

فشرده:24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(مقدماتی)

12/01*

فشرده: 24

فشرده: 8500000

* چهار شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

 

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

12/01*

فشرده: 24

فشرده: 8500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

متره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل

12/09*

فشرده: 16

فشرده :6500000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

طراحی سازه های صنعتی

12/08*

فشرده: 24

فشرده: 8500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با 20 سال فعالیت در زمینه ی برگزاری دوره های فنی، مهندسی و مدیریتی به صورت نفر دوره و اعزام مدرس به سازمان ها و ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت علوم تحقیقات فناوری، آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره می باشد.

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):  در این دوره فایل ها، جزوات، فیلم های آموزشی و سایر موارد آموزشی مورد نیاز این دوره به طور رایگان در اختیار هنرجویان محترم قرار خواهد گرفت، ضمنا در صورت وجود نرم افزار، نرم افزار این دوره آموزشی نیز به طور رایگان در اختیار همه فراگیران قرار خواهد گرفت.

امکانات رفاهی: وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)، اسکان دانشپذیر (هزینه ی جداگانه)، صرف نهار ( دوره های فشرده )

         دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی و معرفینامه از دانشگاه قبل از شروع دوره، از تخفیف ویژه 10 درصدي و یا شرایط ویژه درپرداخت برخوردار خواهند بود.

         هزینه کلیه دوره هاي فوق با احتساب صدور گواهینامه ، پذیرایی ، ناهار ، ارائه کیف ، جزوات آموزشی ، نوشت افزار ولوازم کمک آموزشی محاسبه گردیده است .

         گواهینامه متخصص به همراه ریز نمرات دو زبانه و معرفی دارندگان گواهینامه متخصص به بازار کار

          برگزاري کلیه دوره ها بنا به درخواست، در محل شرکتهاي متقاضی در سراسر کشور امکان پذیر می باشد.

ü         20% تخفیف ثبت نام پودمانی ، استفاده از سمینارهای رایگان و  5% تخفیف ثبت نام آنلاین از طریق وب سایت موسسه برای کلیه دوره ها

         بیمه تضمین یادگیری در دوره های تربیت متخصص