برنامه دوره های نیمه دوم شهریورماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

 

طراحی تخصصی   PIPING

06/16

عادی: 72

عادی: 7500000

 

Piping Design

 

( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

به همراه کتاب

عادی: پنجشنبه وجمعه ساعت:17-09

 

 

 

 

 

طراحی و مدلسازی با  PDMS

06/21* -06/16

عادی: 30

عادی: 5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

فشرده: 24

فشرده: 5500000

جمعه  ساعت  :14:00-09:00

 

 

 

 

 

PDMSپیشرفته

06/21*

فشرده: 24

فشرده: 7500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

 

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

15/06

عادی : 24

عادی:6500000

         عادی: پنج شنبه  ساعت :18-13

 
 

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

06/22*

فشرده: 16

فشرده: 5200000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

کارشناس دفترفنی اجرا

14*/06

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Piping , Support))

 

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

06/21*

  فشرده: 24

فشرده: 4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Process Design

 

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

06/12

عادی: 30

عادی: 5200000

عادی: دو شنبه  ساعت:20:30-17:30

 

(برای تهیه دیتا شیت)

 

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

06/06

عادی: 40

عادی: 7000000

عادی: سه شنبه  ساعت: 21-17

 
 

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

06/06

عادی: 30

عادی: 5700000

عادی : سه شنبه  ساعت :20:30-17:30

 
 

طراحی هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipesim

06/14*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

06/22*

فشرده: 16

فشرده :5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

Aspen HYSYS Dynamic

 

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

06/21*

فشرده: 24

فشرده : 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

 

 

        

FIX Equipment Design

 

و کد ASME Sec.VIII Div I

06/19
 

عادی:40

عادی: 5900000

            عادی :دوشنبه ساعت:21-17

 

 

 

 

 

 

 

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

06/14*

فشرده:24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار COMPRESS

06/21*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

06/14*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

       * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

06/21*    -06/17

عادی: 28

عادی: 6000000

عادی: شنبه  دوشنبه چهارشنبه ساعت 21-17

Rotary Equipment

 

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

06/21*

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی  جمعه ساعت :17-09

 
 

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

06/18- 06/14*

عادی: 28

عادی: 6000000

عادی: شنبه  دوشنبه چهارشنبه ساعت 21-17

 

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

توربین بخار

06/15*

فشرده: 16

فشرده: 5500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

نحوه شفاف سازی فنی ، آنالیز و ارزیابی فنی سازندگان پمپ های سانتریفیوژ

06/22*

فشرده: 16

فشرده: 5500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

Primavera(p6)

06/21*-06/05

عادی: 30

عادی:4500000

عادی :دوشنبه  ساعت:20:30-17:30

صنایع و مدیریت

 

فشرده: 24

فشرده:4000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

MSP(Microsoft Project)

06/25

عادی: 30

عادی: 4200000

عادی یکشنبه وسه شنبه  ساعت:20:30-17:30

 
 

مدیریت پروژه با استانداردPMBOK

06/21*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

شبیه سازی فرایندهای سیستمی و بهبود آن با استفاده از نرم افزار ARENA

06/21*

فشرده: 24

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

مدلسازی و طراحی CATIA I

23/06

عادی: 40

عادی :5800000

عادی: جمعه  ساعت:14-09

مکانیک

 

AUTO CAD 2D

06/15

عادی: 24

عادی: 4000000

عادی : پنج شنبه  ساعت: 14-09

 
 

ANSYS Workbench 1

06/14*-06/20

عادی: 50

عادی: 5600000

عادی: سه شنبه  ساعت: 21-17

 

فشرده:24

فشرده :5200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

ANSYS Workbench 2

06/14

عادی: 60

عادی: 6700000

عادی :چهارشنبه  ساعت:21-17

 

عملیات حرارتی کاربردی فولادهای صنعتی

20/06

عادی: 32

عادی: 7000000

عادی: سه شنبه  ساعت: 21-17

 
 

ANSYS FLUENT 1

06/17

عادی: 50

عادی:5500000

عادی : شنبه و چهارشنبه ساعت :21-17

 
 

طراحی HVAC I

06/21*

فشرده: 24

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تا سیسات وتهویه مطبوع

 

) همراه کتاب)

فشرده :5000000

 

 

 

 

CARRIER

18 /06

عادی: 30

عادی:5500000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

 
 
 

تاسیسات بیمارستانی

06/14*

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

06/14*

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

اصول طراحی سیستم های بخار

06/21*

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

06/14*

فشرده: 24

           فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برق

 
 

طراحی تابلوهای (MV/LV)

06/21*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

ارتینگ ابزار دقیق

06/22*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار DIGSILENT

06/14*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

ساختار و منطق عملکرد رله های حفاظتی دیجیتال

06/21*

فشرده: 26

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 18-09

 

طراحی تاسیسات الکتریکی

06/15*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

جریان ضعیف و  BMS

 

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

06/14*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

تدوین و ارتقا پلن کسب و کار تولید تابلو برق در ایران (برای نخستین بار در کشور)

22/06-06/14*

عادی: 24

عادی: 6000000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 17:30-13:30

 

فشرده:24

فشرده : 6000000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

 

طراحی روشنایی پیشرفته با نرم افزارDialux evo

06/14*

فشرده :16

فشرده:4600000

* چهارشنبه الی پنجشنبه ساعت:17-09

 

AutoCAD Electrical

06/14*

فشرده: 24

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

موتورهای الکتریکی

06/15*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه و جمعه ساعت:17-09

 

تئوری طراحی ابزار دقيق

06/22

عادی: 40

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 17:00-13:00

ابزار دقیق

 
 

Aveva Instrumentation

06/14*

فشرده :24

فشرده: 7500000

فشرده:چهارشنبه الی جمعه  ساعت: 17-9

 

زبان تخصصی ابزار دقیق

06/14*

فشرده:24

60000فشرده:0

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

 

Wincc

06/21*

فشرده:24

فشرده:5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Control Valve & Safety Valve

06/14*

فشرده:24

فشرده:6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Intergraph INTools

06/21*

فشرده:24

فشرده:8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17- 9

 

PLC  LOGO

06/21*

فشرده:24

فشرده:4800000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

 

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

06/22 *

فشرده :16

فشرده:5000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

(‍S7-300/400 ) PLC 2

06/14*

فشرده24

فشرده: 500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی سازه های صنعتی

06/21*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران