برنامه دوره های نیمه اول شهریورماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان


طراحی تخصصی   PIPING

06/16

عادی: 72

عادی: 7500000

 

Piping Design


( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

به همراه کتاب

عادی: پنجشنبه وجمعه ساعت:17-09


 

غیرحضوری : 6500000

 


طراحی و مدلسازی با  PDMS

06/21* -06/16

عادی: 30

عادی: 5600000

جمعه  ساعت  :14:00-09:00


فشرده: 24

فشرده: 5500000

چهارشنبه تا جمعه :09-17


محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

15/06

 

 

 


عادی : 24

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت :18-13


 

 

 


کارشناس دفترفنی اجرا

14*/06

فشرده: 24

فشرده: 6000000

  * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


Piping , Support))


طراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار OLGA

06/05

عادی: 40

عادی : 7500000

عادی: دوشنبه  ساعت:21-17

Process Designاصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

12/06

 

 

 


(برای تهیه دیتا شیت)

عادی: 30

عادی: 5200000

عادی: دو شنبه  ساعت:20:30-17:30


 

 

 

 


شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

06/06

 

 

 


عادی: 40

عادی: 7500000

عادی: سه شنبه  ساعت: 21-17


 

 

 


 

 

 


شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

27/05

 

 

 


عادی: 30

عادی: 6000000

عادی : شنبه ساعت :21:00-17:00


 

 

 


AirCooled Heat Exchangers Design Approach

06/14*

فشرده : 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

FIX Equipment Designنقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

06/14*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


Primavera(p6)

06/05

عادی: 30

عادی:4500000

عادی :دوشنبه  ساعت:20:30-17:30

صنایع و مدیریتمدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

06/23

عادی: 40

عادی: 6200000

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17:30

مکانیکAUTO CAD 2D

06/15

عادی: 24

عادی: 3000000

عادی : پنج شنبه  ساعت: 14-09ANSYS Workbench 1

06/14*

فشرده:24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


تاسیسات بیمارستانی

06/14*

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تا سیسات وتهویه مطبوع 


سیستم های اعلان و اطفاء حریق

06/14*

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

06/11

عادی: 30

عادی: 5500000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

برق قدرتارتینگ ابزار دقیق

06/15*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09


طراحی سیستم ارتینگ به کمک نرم افزار CYME GRD

06/15*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09


طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار DIGSILENT

06/14*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


طراحی تاسیسات الکتریکی

06/15*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09


جریان ضعیف و  BMS


طراحی روشنایی پیشرفته با نرم افزارDialux evo

06/15*

فشرده :16

فشرده:4600000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09


AutoCAD Electrical

06/14*

فشرده: 24

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


موتورهای الکتریکی

06/15*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه و جمعه ساعت:17-09


سیستم های ارتینگ و همبندی

06/15*

فشرده :16

فشرده: 5600000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09


زبان تخصصی ابزار دقیق

05/24*

فشرده:24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

ابزار دقیق


طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

05/24*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران