برنامه دوره های نیمه دوم تیرماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان


طراحی تخصصی   PIPING

04/23

عادی: 72

عادی: 6500000

عادی: شنبه تا چهارشنبه ( 3هفته متوالی)

Piping Design


( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

به همراه کتاب

ساعت: 21-17


 

 

 


تحليل تنش با CAESAR II

04/27*-04/21

عادی: 28

عادی: 5350000

عادی: پنج شنبه ساعت : 13-9


به همراه کتاب

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


فشرده: 24

فشرده: 5250000

 


به همراه کتاب

 


طراحی  Piping پیشرفته

04/27*

فشرده: 24

فشرده: 5560000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09


طراحی و مدلسازی با  PDMS

04/13* -04/26

عادی: 30

عادی: 5350000

عادی:یکشنبه وسه شنبه ساعت:30-20:3017


فشرده: 24

فشرده: 5250000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


PDMSتكميلی

04/27*

فشرده: 20

فشرده: 5700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


(Plant wave, Design, Draft)


طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

04/20*

فشرده:24

عادی: 5900000

عادی: شنبه ، سه شنبه ساعت: 21-17

تجهیزات ثابت


فشرده: 5600000


طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

43216

عادی: 24

عادی: 5600000

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17


فشرده: 5600000


طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

04/27*   

فشرده: 24

عادی: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تجهیزات دوار


فشرده: 5800000


MSP(Microsoft Project)

04/13*- 04/13

عادی: 30

عادی: 4200000

عادی چهارشنبه  ساعت:20:30-17:30

صنایع


فشرده: 24

فشرده: 4000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


COMFAR III

04/20*

فشرده: 24

فشرده: 5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


Cost Control

04/28*

فشرده:16

فشرده: 4800000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09


مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

04/27*

فشرده: 24

فشرده:5100000

* چهارشنبه  الی جمعه  ساعت: 17-09

مکانیک


ABAQUS I

04/27*

فشرده :24

       فشرده :5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


طراحی HVACII

43215

عادی: 75

عادی:7000000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

تا سیسات و تهویه مطبوع


 )به همراه کارگاه نرم افزار Design Buihder و سمینار )


CARRIER

04/13*

فشرده: 24

      فشرده: 4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09Revit  Mep  مکانیکال

04/13*

فشرده: 24

فشرده: 5700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09نرم افزار EPLAN

04/13*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برق


Revit Mep Electrical

13/04

عادی : 28

عادی : 5800000

عادی : چهارشنبه  ساعت:21-17PLCS7300(II) –TIA PORTAL

04/27*

فشرده:24

فشرده:4700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ابزار دقیقمتره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل

04/14*

فشرده: 16

فشرده :6000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

عمران


طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم   نرم افزار SAP2000 و طراحی المانهای پوسته ای  با نرم افزار SAFE

04/27*

فشرده:24

فشرده: 6300000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09