برنامه نیمه دوم مهرماه مجتمع فنی عالی نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

تحليل تنش با CAESAR II

1396/07/20

عادی: 24

پنج شنبه ساعت : 14-9

Piping Design

طراحی تخصصی   PIPING
( انتخاب جنس مواد،طراحی
Piping
و Support)

1396/07/29

عادی: 72

شنبه تا چهارشنبه ( 3هفته متوالی)
ساعت: 21-17

PDMSتكميلی 
Plant wave, Design, Draft))

1396/07/19

فشرده : 20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی خطوط لوله گاز و نفت براساس ASME B31.4, B31.8

1396/07/26

فشرده : 20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/07/19

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

1396/07/26

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Process Design

شبیه سازی فرآیندبا Aspen Hysys پیشرفته

1396/07/24

عادی: 40

دوشنبه ساعت: 21-17

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/07/25

عادی: 30

سه شنبه  ساعت:20:30-17:30

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/07/19

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد
ASME Sec.VIII Div I

1396/07/27

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت:17-13

FIX Equipment Design

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/07/29

عادی: 40

شنبه  ساعت:17-13

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1396/07/19

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/07/26

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Rotary

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/07/29

عادی: 28

شنبه و چهارشنبه  ساعت :21-17

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/07/17

عادی: 28

دوشنبه ساعت :21-17

MSP(Microsoft Project)

1396/07/30

عادی: 30

یکشنبه وسه شنبه  ساعت:20:30-17:30

صنایع و مدیریت

Primavera(p6)

1396/07/26

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

کاربرد اکسل در کنترل پروژه

1396/07/27

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS FLUENT 2

1396/07/20

عادی: 40

پنج شنبه ها  ساعت :14-09 و سه شنبه ها ساعت 17 الی 21

مکانیک

AUTO CAD 2D

1396/07/19

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

AUTO CAD 2D

1396/07/22

عادی: 30

شنبه و دوشنبه ساعت: 20:30-17:30

Revit 2016 Mep  مکانیکال

1396/07/30

عادی: 40

یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/07/22

عادی: 30

شنبه ساعت: 21-17

برق

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

1396/07/17

عادی: 30

دوشنبه ساعت:21-17

طراحی تابلوهای (MV/LV)

1396/07/26

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 96)

1396/07/25

عادی: 30

سه شنبه  ساعت:21-17

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 96)

1396/07/26

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی سازه های صنعتی

1396/07/26

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران

تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی وغیر خطی با نرم افزار SAP2000 (پیشرفته)

1396/07/19

فشرده :20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

1396/07/19

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقيق