برنامه نیمه دوم مرداد ماه نوین پارسیان

طراحی تخصصی   PIPING
( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

1396/05/27

عادي : 72

عادی: پنجشنبه وجمعه ساعت:17-09

Piping

طراحی  Piping پیشرفته

1396/05/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/05/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ASME B31.3كد طراحی

1396/05/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

1396/05/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

1396/05/18

فشرده : 24

پنج شنبه الی جمعه  17-09

Process

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی
Aspen HYSYS Dynamic

1396/05/26

فشرده : 16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipe Phase

1396/05/19

فشرده : 16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/05/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis 

1396/05/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Fix

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/05/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Rotary

شناخت و مبانی توربین گازی

1396/05/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

AUTO CAD 2D

1396/05/20

عادی: 30

جمعه ساعت: 14-09

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

1396/05/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

CARRIER

1396/05/28

عادی: 30

شنبه  ساعت: 21-17

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی HVACII  )سرمایش-پیشرفته )

1396/05/23

عادی: 50

دو شنبه  ساعت: 21-17

مدیریت پروژه با استانداردPMBOK

1396/05/18

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

صنایع

کاربرد اکسل در کنترل پروژه

1396/05/26

فشرده : 16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/05/28

عادی: 30

شنبه ساعت: 21-17

برق

طراحی تابلوهای (MV/LV)

1396/05/29

عادی: 30

یک شنبه ساعت: 21-17

ارتینگ ابزار دقیق

1396/05/25

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

مهندسی روشنایی و نرم افزار  Dialux

1396/05/25

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

موتورهای الکتریکی

1396/05/26

فشرده :2416

پنج شنبه الی جمعه  17-09

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس

1396/05/25

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Control Valve & Safety Valve

1396/05/25

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقیق

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09