تقویم آموزشی نیمه دوم تیرماه 1396

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

 

تحلیل تنش با CEASAR II

1396/04/15

عادي : 24

 دوشنبه ها 21-17

Piping

 
 
 

اصول اجرا در Piping(به همراه فیلم های آموزشی)

1396/04/22

فشرده : 16

پنج شنبه و جمعه  17-09

 
 
 

نحوه تهیه مدرک pms piping material spec

1396/04/21

فشرده : 20

سه شنبه الی جمعه ساعت 17-09

 

طراحی و مدلسازی با PDMS

1396/04/23

عادي : 30

جمعه  ساعت  :14-09

 

طراحی پایه در پروژه های نفت و گازی و نیروگاهی

1396/04/31

عادي : 28

شنبه تا چهارشنبه ساعت 21-17

 

کد طراحی ASME  B31.3

1396/04/14

فشرده : 20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

 

PDMS تكميلی   (Plant wave, Design, Draft)) 

1396/04/14

فشرده : 24

چهارشنبه 21-15و پنجشنبه  جمعه ساعت: 17-09

 
 
 

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

1396/04/20

عادي : 30

سه شنبه  ساعت:20:30-17:30

PROCESS DESIGN

 
 
 

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزارPipe Phase,PipeSys

1396/04/22

فشرده : 16

پنج شنبه و جمعه  17-09

 

طراحی PFD , P &ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP STUDY

1396/04/14

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

 

شبیه سازی فرآیند با ASPEN HYSYS

1396/04/14

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

 

بررسی و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار aspen flare-net

1396/04/14

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه ساعت 09 الی 17

 

ASPEN plusشبیه سازی فرآیند با

1396/04/26

عادي : 30

دوشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

 

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1396/04/13

عادي : 24

سه شنبه ها 21-17

FIX EQUIPMENT

 

آموزش نرم افزار AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

1396/04/21

عادي : 24

چهارشنبه ها 17 الی 21

 

ASME Sec.VIII,Division-Part 5, Design by Analysis 

1396/04/21

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه 09 الی 17

 
 

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

1396/04/21

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه 09 الی 17

 
 
 

طراحي ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/04/21

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه 09 الی 17

ROTARY EQUIPMENT

 

طراحي ، محاسبات و انتخاب پمپ های پیشرفته

1396/04/14

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

 

طراحي ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/04/19

عادي : 28

دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 21

 

COMFAR III

1396/04/21

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

صنایع و مدیریت

 

Cost Control

1396/04/22

فشرده : 16

پنج شنبه  و جمعه 09 الی 17

 

مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK

1396/04/21

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

 

PRIMAVERA (p6)

1396/04/21

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

 

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

1396/04/21

عادي : 40

شنبه ها  21-17

 

                ABAQUS 1  

1396/04/18

عادي : 40

         یک شنبه ها 17 الی 21

 

آموزش نرم افزار ANSYS CFX    مقدماتی

1396/04/22

عادي : 50

پنج شنبه ها 08 الی 13

 

AUTO CAD 2D

1396/04/21

فشرده :24

            چهارشنبه الی جمعه 09 الی 17

 

طراحی HVACII  )سرمایش-پیشرفته )

1396/04/26

عادي : 50

دوشنبه ها  ساعت17 الی 21

تاسیسات و تهویه مطبوع