دوره های در حال شروع فصل بهار سال 1396 دریک نگاه

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

ترمیک تربیت متخصص Piping

96/01/30   

154

        19000000  

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

Piping Design

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

01/30

28

عادی: 3000000

 

        عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

اصول اجرا در Piping

(به همراه فیلم های آموزشی)

02/28*

فشرده: 16

فشرده:5000000

 

* پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

طراحی تخصصی   PIPING

( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

02/07-03/31

عادی: 68

عادی: 5800000

به همراه کتاب

عادی: شنبه تا چهارشنبه ( 3هفته متوالی)

ساعت: 21-17

عادی: پنجشنبه وجمعه ساعت:17-09

 

کارگـاه عملـی طـراحی گـام به گـام

پـروژه Piping

03/04*

فشرده: 16

فشرده: 5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-9

تحليل تنش با CAESAR II

01/31  -   02/27* 

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 5100000

به همراه کتاب

فشرده: 5000000

به همراه کتاب

عادی: پنج شنبه ساعت : 14-9

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

03/03*-02/02

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده: 6000000

عادی: شنبه و دو شنبه :21-17

         * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی  Piping پیشرفته

02/27*

فشرده: 24

فشرده: 5560000

        * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

زبان تخصصی نفت، گاز و پتروشيمی

03/25

عادی: 24

عادی: 4500000

عادی: پنجشنبه:30/20-30/17

طراحی و مدلسازی با  PDMS

01/30*      -02/26  

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 5100000

فشرده: 5000000

عادی: شنبه و سه شنبه :  30/20-30/17

              عادی :جمعه  ساعت  :14-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PDMSپیشرفته 

( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

02/27*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PDMSتكميلی 

Plant wave, Design, Draft))

03/03*

فشرده: 20

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

28/02-30*/01

عادی : 24

فشرده: 24

عادی:5500000

فشرده: 5500000

عادی: پنج شنبه  ساعت :14-9

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

03/10*- 01/30*

فشرده: 20

فشرده: 5100000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی خطوط لوله گاز و نفت براساس ASME B31.4, B31.8

02/27*

فشرده:20

فشرده: 5100000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME B31.3كد طراحی

03/03*

فشرده: 20

فشرده: 5100000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص Process

96/01/30

148

        22400000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

Process Design

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

02/20*- 03/07

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 4800000

فشرده: 4600000

عادی: یکشنبه  ساعت: 20:30- 17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

(برای تهیه دیتا شیت)

02/27*-02 /02

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 4800000

فشرده: 4600000

عادی: شنبه ساعت:20:30-17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

01/30*-02/27

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 4800000

فشرده: 4600000

عادی : چهارشنبه ساعت : 20:30-17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیندبا Aspen Hysys پیشرفته

03/23

عادی: 40

 

عادی: 5500000

 

عادی:سه شنبه ساعت: 21-17

 

 

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

     25/02-03/10*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 5200000

فشرده: 5000000

       عادی : دوشنبه ساعت :20:30-17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرایند با Aspen Plus  پیشرفته

03/27

عادی: 30

عادی: 5500000

عادی: شنبه ساعت:30/20-30/17

طراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار OLGA

01/16

عادی: 40

 

عادی : 7000000

عادی: چهارشنبه  ساعت:21-17

دوره پیشرفته کد نویسی Lua در ماژول Thermoflex

03/25*

فشرده: 8

فشرده: 2200000

* پنج شنبه  ساعت: 17-9 0

شبیه سازی فرآیندهای پالایش نفت باKBC Petro-SIM

03/24*              

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-9

برنامه نویسی مهندسی شیمی با نرم افزار MATLAB

02/28*

فشرده: 16

فشرده: 3800000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-9

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزارPipe Phase,PipeSys

03/04*

فشرده:16

فشرده :4500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

Aspen HYSYS Dynamic

03/11*

فشرده: 16

فشرده :5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

01/30*          

فشرده: 24

فشرده : 5600000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

نام دوره

شروع

مدت(ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

ترمیک تربیت متخصص تجهیزات ثابت

96/02/24

142

19400000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

FIX Equipment Design

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

و کد ASME Sec.VIII Div I

02/24 -03/10*  

عادی:40

فشرده:24

عادی: 5600000

فشرده: 5200000

عادی : یکشنبه  ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis 

03/03*   -24 /02

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 5500000

فشرده: 5500000

عادی : یکشنبه  :21-17وپنج شنبه13-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

02/27*-01/29

عادی: 40

فشرده:24

عادی: 5600000

فشرده: 5200000

عادی : سه شنبه  ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

01/30*-02/12

عادی: 24

فشرده:24

عادی: 5200000

فشرده: 5200000

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AirCooled Heat Exchangers Design Approach

03/01

عادی: 24

 

عادی: 5400000

 

عادی : دوشنبه ساعت:21-17

 

طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار COMPRESS

02/27*-03/29

عادی: 24

   فشرده: 24

عادی: 5000000

فشرده: 5000000

عادی :دوشنبه  ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

03/31*- 02/26

عادی:24

فشرده: 24

عادی: 5000000

فشرده: 5000000

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

03/31*-02/20

 عادی: 24

   فشرده: 24

عادی: 5000000

فشرده: 5000000

عادی : چهار شنبه ساعت : 21-17

      * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص تجهیزات دوار

96/02/02

84

14600000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

Rotary Equipment

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

02/27*   -02/02 

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 5800000

فشرده: 5600000

عادی: شنبه و چهارشنبه  ساعت :21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

03/03*-02/02     

فشرده: 24

عادی: 28

فشرده: 6000000

عادی: 6000000

* چهارشنبه الی  جمعه ساعت :17-09

عادی : شنبه  ساعت:21-17

شناخت و مبانی توربین گازی

              03/10*

فشرده: 24

فشرده: 5600000

* چهارشنبه الی  جمعه ساعت : 17-09

شناخت توربین گازی پیشرفته 

03/31*

فشرده: 24

فشرده: 5600000

* یکشنبه  الی  سه شنبه  ساعت : 17-09

تجهیزات دوار در صنایع نفت،گاز،نیروگاهی و اتمی

02/20*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی  جمعه ساعت : 17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

03/01- 02/20*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 5800000

فشرده: 5600000

عادی:دوشنبه ساعت :21-17 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

توربین بخار

02/28*

فشرده: 16

فشرده: 5500000

 * پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص صنایع و مدیریت

96/02/20

84

13500000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

صنایع و مدیریت

Primavera(p6)

02/27*-01/30

عادی: 30

فشرده: 24

عادی:4500000

فشرده:4000000

عادی:دوشنبه  چهارشنبه ساعت:20:30-17:30 *چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

MSP(Microsoft Project)

01/30*- 02/24

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 4000000

فشرده: 3900000

عادی یکشنبه وسه شنبه  ساعت:20:30-17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


مدیریت پروژه با استانداردPMBOK

02/20*

فشرده: 24

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ساخت داشبورد های مدیریتی در اکسل

03/04*

فشرده:16

فشرده: 3500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آشنایی با متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی با اکسل

03/11*

فشرده: 24

فشرده: 3500000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

COMFAR III

03/03*

فشرده: 24

فشرده: 5300000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کاربرد اکسل در کنترل پروژه

03/18*

فشرده:16

فشرده: 3500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

Cost Control

02/28*

فشرده:16

فشرده: 4500000

 * پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرایندهای سیستمی و بهبود آن با استفاده از نرم افزار ARENA

03/10*

فشرده: 24

فشرده: 4500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدیریت واجرای پروژه هایEPC

02/27*

فشرده: 20

فشرده: 4900000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

03/03*- 02/03

عادی: 40

فشرده: 24

عادی: 5500000

فشرده:4800000

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

03/10*- 04/11

عادی: 40

فشرده: 24

عادی: 5600000

فشرده:4900000

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه  الی جمعه  ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی CATIA I

02/01

عادی: 40

     عادی :5700000      

عادی: جمعه  ساعت:14-09

مدلسازی و طراحی CATIA II

04/02

عادی: 40

     عادی :5900000       

عادی: جمعه ساعت: 13-08

مدلسازی و طراحی CATIA III

04/26

عادی: 35

     عادی :6000000        

عادی: دوشنبه و چهارشنبه ساعت: 21-17

AUTO CAD 2D

02/01-03/01-03/31*         

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 2350000

فشرده:2350000

عادی: شنبه و دوشنبه ساعت: 20:30-17:30

جمعه ساعت: 14-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AUTO CAD 3D

02/28*-03/12    

عادی: 20

فشرده:16

عادی: 2200000

فشرده:2150000

عادی : جمعه  ساعت :13-09

     * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

INVENTOR مقدماتی

03/12

عادی: 24

عادی:6000000

عادی: پنج شنبه  ساعت :17-13

ANSYS Workbench 1

03/17*-01/28

عادی: 50

فشرده:24

عادی: 5200000

فشرده :5000000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS Workbench 2

03/29

عادی: 40

عادی: 5500000

عادی :شنبه ، دوشنبه  ساعت:21-17

طراحی و مدلسازی سه بعدی با نرم افزار NX

03/05

عادی: 24

عادی:7200000

عادی: جمعه ساعت: 14-09

 

ABAQUS I

03/17*-02/03

عادی: 40

فشرده :24

عادی: 6000000

فشرده :5200000

عادی: يكشنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ABAQUS II

03/30

عادی: 40

عادی: 6200000

عادی: سه شنبه  ساعت: 21-17

ANSYS FLUENT 1

03/17*-02/07

عادی: 50

فشرده :24

عادی:5200000

فشرده :4900000

عادی: پنج شنبه ساعت :13-08

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS FLUENT 2

03/25

عادی:40

عادی:5400000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 13-09

آموزش نرم افزار ANSYS CFX مقدماتی

02/14

عادی: 50

عادی:5500000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 13-08

آموزش نرم افزار ANSYS CFX پیشرفته

03/29

عادی: 50

عادی: 5600000

عادی: دو شنبه  ساعت: 21-17

ترمیک تربیت متخصص تاسیسات و تهویه مطبوع

96/02/29

150

         16700000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی HVAC I

02/29    -03/10*

عادی: 60

فشرده: 24

) همراه کتاب)

 

 

عادی: 5900000

فشرده :4800000

 

عادی: جمعه  ساعت: 19:30-14

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی HVACII  )سرمایش-پیشرفته )

02/25

عادی: 45

عادی:5400000

عادی: دو شنبه  ساعت: 21-17

طراحی HVAC III

(تاسیسات مکانیکی و گازرسانی )

01/25

عادی: 45

عادی:5400000

عادی :جمعه ساعت30 :13-08:30

CARRIER

26-02/27*/01

عادی: 30

فشرده: 24

 

عادی:4800000

فشرده: 4600000

عادی: شنبه  ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه كشی تاسيسات

Auto Cad  Mep HVAC

02/24

عادی: 50

عادی:6000000

عادی: یکشنبه وسه شنبه ساعت :21 -17

طراحی وانتخاب آسانسور و پله برقی درساختمان

03/10*           

فشرده: 24

فشرده :5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تاسیسات بیمارستانی

02/27*

فشرده: 24

فشرده :5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول طراحی و کارکرد چیلرها و دستگاه خنک کن

01/20-03/24*

عادی: 24

فشرده: 24

 

فشرده :5000000

عادی : یکشنبه ساعت :21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سونا، استخر و جکوزی

03/31*          

فشرده: 18

فشرده :4600000

* پنجشنبه الی  جمعه ساعت:21:00-12:00

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

02/27*

فشرده: 24

فشرده :4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Revit 2016 Mep  مکانیکال

02/24

عادی: 40

عادی:6000000

عادی : یکشنبه  وسه شنبه  ساعت :21-17

Revit Mep 2016 مکانیکال پیشرفته

01/28

عادی : 24

عادی:5800000

عادی : دوشنبه ساعت :21-17

اصول طراحی سیستم های بخار

03/31*

فشرده: 24

فشرده :5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص تاسیسات الکتریکی پلنت های صنعتی و ساختمانی  

96/02/02

106

19700000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

برق

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

02/27*-02/02

عادی: 30

فشرده: 24

 

عادی: 4900000

فشرده: 4800000

عادی: شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

03/03*-02/24

عادی: 30

فشرده: 24

 

عادی: 4900000

فشرده:4800000

عادی:یکشنبه ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تابلوهای (MV/LV)

02/11-03/03*

عادی: 30

فشرده: 24

 

عادی: 4900000

فشرده:4800000

 

عادی: دوشنبه   ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

02/27*

فشرده: 24

 

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نرم افزار EPLAN

03/10*

فشرده: 24

فشرده:5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار DIGSILENT

03/03*

فشرده: 24

فشرده:5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس

02/27*

فشرده: 24

فشرده:5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی

جریان ضعیف و  BMS

02/28*

فشرده: 16

فشرده: 5000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

طراحی  باتری،  DC Charger & UPS Sizing

02/27*

فشرده: 24

فشرده:5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی پست های فشار قوی-بخش HV

03/10*

فشرده: 24

فشرده: 5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

03/03*

فشرده: 24

فشرده:5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

حفاظت و رله پیشرفته - گرایش خط و پست

03/17*

فشرده: 24

فشرده:5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی واحدهای صنعتی و ساختمانی با Revit Mep Electrical

03/03*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مهندسی روشنایی و نرم افزار  Dialux

02/27*

فشرده: 24

 

فشرده:4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ایمنی شبکه و تاسیسات برقی

02/07*

فشرده :16

فشرده:4600000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

AutoCAD Electrical

03/30 -02/13*

عادی: 35

فشرده: 24

عادی:4900000

فشرده: 4800000

عادی: سه شنبه  ساعت: 20-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اشنایی با تجهیزات پست فشار متوسط

03/31*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

موتورهای الکتریکی

02/28*

فشرده: 16

فشرده: 4800000

* چهارشنبه و جمعه ساعت:17-09

 

کارگاه عملی طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان

02/27*-02/03

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 5100000

فشرده : 5000000

عادی: یکشنبه ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

حفاظت و رله پیشرفته - گرایش شبکه های توزیع و صنعتی

03/24*

فشرده: 24

فشرده: 5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شناخت ، تست و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت

03/31*

فشرده:24

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص ابزار دقیق

96/01/28

127

18100000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

 

تئوری طراحی ابزار دقيق

02/27* -01/28

عادی: 40

فشرده: 24

عادی:5600000

فشرده: 5000000

     عادی: دوشنبه ساعت:21-18:30و پنج شنبه ساعت :17-13

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

Aveva Instrumentation

03/07

عادی :40

عادی : 7000000

عادی:یکشنبه ساعت: 21-17

تهیه مدارک مهندسی

     03/03*-02/07

عادی: 40

فشرده: 24

عادی:5600000

فشرده: 4900000

عادی: پنجشنبه ساعت:17-13

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ابزار دقيق، كنترل و اتوماسیون

Protool ( HMI)

03/25*

فشرده :16

فشرده:4500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

Wincc

03/24*

فشرده:24

فشرده:5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

درایو AC

3/31*

فشرده:20

فشرده:4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کاربری شبکه صنعتی

03/17*

فشرده:24

فشرده:5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Control Valve & Safety Valve

02/13*

فشرده:24

فشرده:5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Intergraph INTools

01/30*

فشرده:24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17- 9

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

           02/13*

فشرده:24

فشرده:4500000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

             02/28 *         

فشرده :16

فشرده:4200000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

PLC 1

02/20*

فشرده:24

فشرده:4800000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

PLC 2

02/27*

فشرده24

فشرده:4900000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(مقدماتی)

02/27*- 03/25

 

عادی: 24

فشرده: 24

عادی:6000000

فشرده: 6000000

عادی : پنج شنبه ساعت:19-14

 جمعه ساعت: 14 -09         

* چهار شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

03/03*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

متره و برآورد

02/20*

فشرده: 20

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سازه های صنعتی

02/27*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی وغیر خطی با نرم افزار SAP2000 (پیشرفته)

01/30*

فشرده: 20

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(پیشرفته)

01/30*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برنامه نویسی در طراحی المانهای سازه ای با  EXCEL

03/03*

فشرده :24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نام دوره

 

مدت(ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

نفشه كشي فاز 2 با رويكرد اجرائي

03/25-02/27*

عادی:40

فشرده: 24

عادی:5500000

فشرده: 4500000

عادی: پنجشنبه ساعت:13-08

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

معماري

ضوابط و مقررات شهرداري با رويكرد برنامه ريزي و برنامه دهي معماري به همراه سندجامع شهر تهران

02/07-03/03*

عادی: 30

فشرده: 24

عادی:5000000

فشرده: 4500000

عادی:پنج شنبه   ساعت:17-13

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مباني معماري

02/23

عادی: 20

 

عادی:4000000

 

عادی : شنبه ها ساعت :21- 17       

هندسه ترسيمي

03/07

عادی: 30

 

عادی:4000000

 

عادی :  يكشنبه ها ساعت :21- 17    

شناخت مواد و مصالح

03/03

عادی: 20

 

عادی:4000000

 

عادی :  چهارشنبه ها ساعت :21- 17

سبك شناسي معماري

03/08

عادی: 30

 

عادی:4000000

 

عادی :  دوشنبه ها ساعت :21-  17

اتوكد مقدماتي

02/29

عادی: 30

 

عادی:4000000

 

عادی: جمعه ها ساعت :14- 09

مقررات و استانداردهاي معماري

03/24

عادی: 20

 

عادی:4000000

 

عادی :  چهارشنبه ها ساعت :21- 17

عناصر و جزئيات

03/18

عادی: 30

 

عادی:5000000

 

عادی :پنج شنبه ها ساعت :19- 14

اصول و ضوابط طراحي 1

03/23

عادی: 30

 

عادی:5000000

 

عادی :  سه شنبه ها ساعت :21- 17

خلاقيت در طراحي

03/27

عادی: 30

 

عادی:3000000

 

عادی : شنبه ها ساعت :21- 17             

اتوكد پيشرفته

03/26

عادی: 20

 

عادی:5000000

 

عادی: جمعه ها ساعت :14- 09

  3D MAX  مقدماتي

03/05

عادی: 30

عادی:6000000

 

عادی :جمعه ها ساعت :14- 09

REVIT   مقدماتي

03/12

عادی: 30

عادی:6000000

 

عادی :جمعه ها ساعت :14- 09

آموزش اسكيس و راندو مقدماتي

03/19

عادی: 30

عادی:5000000

 

عادی :جمعه ها ساعت :14- 09

عناصر و جزئيات 2

03/25

عادی: 20

 

عادی:4000000

 

عادی :پنج شنبه ها ساعت :19- 14

اصول و ضوابط طراحي 2

03/02

عادی: 30

عادی:6000000

 

عادی :  سه شنبه ها ساعت :21- 17

اصول و ضوابط طراحي منظر

03/23

عادی: 20

 

عادی:5000000

 

عادی :  سه شنبه ها ساعت :21- 17

اصول و ضوابط نورپردازي

03/31

عادی: 30

عادی:4000000

 

عادی :  چهارشنبه ها ساعت :21- 17

3D MAX   پيشرفته

03/05

عادی: 30

عادی:5000000

 

عادی :جمعه ها ساعت :14- 09

PHOTOSHOP

03/11

عادی: 30

عادی:4000000

 

عادی :پنج شنبه ها ساعت :19- 14

REVIT   پيشرفته

03/19

عادی: 30

عادی:5000000

عادی :جمعه ها ساعت :14- 09

آموزش اسكيس و راندو پيشرفته

03/26

عادی: 30

عادی:4000000

 

عادی :جمعه ها ساعت :14- 09

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

بازرسي ظروف تحت فشار در حين فرآيند ساخت براساس ASME SEC VIII

          02/27*    

 فشرده: 24

     فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

جوش

بازرسي ظروف تحت فشار در حين سرويس بر اساس API 510

03/03*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آشنايي با فلزات آهني و غير آهني

03/11*

فشرده: 16

فشرده: 5400000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

بازرسي لوله كشي صنعتي در حين سرويس بر اساس API 570

03/17*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بازرسي مخازن كم فشار بر اساس API 620

03/24*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بازرسي مخازن ذخيره بر اساس API 650

       03/31*          

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تهيه دستورالعمل جوشكاري و تائيد آن (WPS & PQR) بر اساس ASME SEC IX

02/27*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بازرسي جوش خطوط لوله بر اساس استاندارد API 1104

03/31*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

بازرسي اسكلت هاي فلزي بر اساس AWS D1.1

03/03*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

حفاظت كاتدي مقدماتي

03/10*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تنش هاي پسماند و اعوجاج در جوشكاري

03/25*            

فشرده:16

فشرده: 4200000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

حفاظت كاتدي و آندي بر اساس استانداردهاي NACE

03/17*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

نكات كاربردي در جوشكاري تجهيزات نفت ، گاز و پتروشيمي مطابق API 582

03/31*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول متالوژي و تكنولوژي جوش چدن

03/25*

فشرده: 16

فشرده: 4200000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

اصول نگارش WPS. PQR, WQT بر اساس ASME SEC.9

03/11*

فشرده: 16

فشرده: 4200000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

عمليات حرارتي فولادها

03/10*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول متالوژي و تكنولوژي جوش فولادهاي زنگ نزن

03/18*

فشرده: 16

فشرده: 4200000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

اصول و متالوژي عمومي

03/04*

فشرده: 16

فشرده: 4200000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

خوردگی در بویلرها ( دیگ های بخار)

03/17*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

خوردگی در واحد آمین پالایشگاه ها

03/03*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

اصول و مبانی خوردگی                 

03/31*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09