نام دوره

تاریخ شروع مدت (ساعت) روزهای برگزاری دپارتمان
طراحی تخصصی   PIPING
( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)
12/19 عادی: 68 عادی: پنجشنبه ساعت: 17-13 و  جمعه
 ساعت: 17-09
Piping Design
طراحی  Piping پیشرفته 12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی و مدلسازی با  PDMS 12/20 عادی: 30 جمعه :14-09
زبان تخصصی نفت، گاز و پتروشيمی (1) 12/19 عادی: 24 پنجشنبه 17:30 الی 20:30
محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet 12/19 عادی: 24 پنجشنبه 9 الی 14
نحوه تهیه مدرک PMS piping
Material Spec
12/18 فشرده: 20 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی PFD, P&ID و بررسی
 مخاطرات فرآیندی HAZOP Study
12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 Process
Design
شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys 12/18 عادی: 40 سه شنبه: 21-17
طراحی مخازن تحت فشار با
نرم افزار COMPRESS
12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 FIX
Equipment
 Design
مدیریت پروژه با استانداردPMBOK 12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 صنایع و مدیریت
مدلسازی و طراحی CATIA II 12/20 عادی: 50 جمعه:13-08 مکانیک
طراحی و مدلسازی سه بعدی
با نرم افزار NX
12/20 عادی: 60 جمعه  ساعت :14-09
INVENTOR پیشرفته 12/22 عادی: 50 یکشنبه و سه شنبه: 17-21
PRO/ENGINEER 12/20 عادی: 64 جمعه: 9-14
ABAQUS Il 12/17 عادی: 40 سه شنبه 17 الی 21
آموزش نرم افزار ANSYS CFX
مقدماتی 
12/16 عادی: 50 پنج شنبه: 8-13
طراحی HVAC I 12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 تاسیسات
و تهویه مطبوع
طراحی HVAC II
(سرمایش)
12/23 عادی: 45 دو شنبه: 21-17
تاسیسات بیمارستانی 12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی سونا، استخر و جکوزی 12/19 فشرده: 18 پنجشنبه الی جمعه  18-08
بازرسي ظروف تحت فشار در حين سرويس
 بر اساس API 510
12/4 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 جوش
بازرسي مخازن كم فشار
بر اساس API 620
12/5 فشرده: 16 چهارشنبه الی جمعه  17-09
اصول و متالوژي عمومي 12/5 فشرده: 16 چهارشنبه الی جمعه  17-09
تهيه دستورالعمل جوشكاري و تائيد آن
 (WPS & PQR) بر اساس ASME
SEC IX
12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
بازرسي مخازن ذخيره بر اساس API 650 12/4 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
اصول متالوژي و تكنولوژي جوش چدن 12/5 فشرده: 16 چهارشنبه الی جمعه  17-09
اصول متالوژي و تكنولوژي جوش فولادهاي
 زنگ نزن
12/19 فشرده: 16 پنجشنبه الی جمعه  17-09
نكات كاربردي در جوشكاري تجهيزات نفت
 گاز و پتروشيمي مطابق API 582
12/4 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
       
نام دوره تاریخ شروع مدت (ساعت) روزهای برگزاری دپارتمان
عمليات حرارتي فولادها 12/4 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 جوش
اصول نگارش WPS. PQR, WQT
بر اساس ASME SEC.9
12/5 فشرده: 16 چهارشنبه الی جمعه  17-09
بازرسي جوش خطوط لوله بر اساس
 استاندارد API 1104
12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
حفاظت كاتدي و آندي بر اساس
 استانداردهاي NACE
12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
حفاظت كاتدي مقدماتي 12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
تنش هاي پسماند و اعوجاج در جوشكاري 12/19 فشرده: 16 پنجشنبه الی جمعه  17-09
بازرسي اسكلت هاي فلزي بر اساس
 AWS D1.1
12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
بازرسي لوله كشي صنعتي در حين سرويس
 بر اساس API 570
12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
آشنايي با فلزات آهني و غير آهني 12/19 فشرده: 16 پنجشنبه الی جمعه  17-09
بازرسي ظروف تحت فشار در حين فرآيند
ساخت براساس ASME SEC VIII
12/5 فشرده: 16 پنجشنبه الی جمعه  17-09
طراحی تحلیل و شبکه
با نرم افزارETAP
12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 برق
طراحی تابلوهای (MV/LV) 12/16 عادی: 30 شنبه:21-17
طراحی  باتری،  DC Charger &
 UPS Sizing
12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV 12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
دوره زبان تخصصي (ابزار دقيق) 12/20 عادی: 24 جمعه:10-14 ابزار دقيق، كنترل
و اتوماسیون
ضوابط و مقررات شهرداري با رويكرد برنامه ريزي و برنامه دهي معماري به همراه سندجامع شهر تهران 12/18 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 معماری
نقشه كشي فاز 2 با رويكرد اجرائي 12/19 عادی: 40 پنجشنبه 8 الی 13