نام دوره تاریخ شروع مدت (ساعت) روزهای برگزاری
اصول اجرا در Piping
به همراه فیلم های آموزشی
10/23 فشرده: 16 * پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09
طراحی و مدلسازی با  PDMS 10/25 عادی: 30 جمعه :14-09
طراحی پایه در پروژ ه های نفت و
 گازی و نیروگاهی
10/29 عادی: 27  9روز متوالی
محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
نحوه تهیه مدرک PMS piping
Material Spec
10/22 فشرده: 20 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی خطوط لوله گاز و نفت
 براساس ASME B31.4, B31.8
10/29 فشرده: 20 چهارشنبه الی جمعه  17-09
كد طراحیASME B31.3 10/22 فشرده: 20 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی PFD, P&ID و بررسی
 مخاطرات فرآیندی HAZOP Study
10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد ASME Sec.VIII Div I
10/26 عادی: 40 یکشنبه ها 17 الی 21
ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis 10/22 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحي مبدل های حرارتی
  باAspen Bjac & HTRI
10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی مخازن ذخیره بر اساس
 استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank
10/22 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی،محاسبه،انتخاب
پمپ ها
10/22 فشرده: 23 چهارشنبه الی جمعه  17-08
طراحی،محاسبه،انتخاب
پمپ ها
10/29 عادی: 28 شنبه ، دو شنبه، چهار شنبه:
21-17
طراحی ، محاسبات
و انتخاب کمپرسورها
10/22 عادی: 28 شنبه ، دو شنبه، چهارشنبه 
21-17
طراحی ، محاسبات
و انتخاب کمپرسورها
10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
مدیریت پروژه با استانداردPMBOK 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
Primavera(p6) 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
ساخت داشبورد های
مدیریتی در اکسل
10/30 فشرده: 16 پنجشنبه الی جمعه  17-09
COMFAR III 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
مدلسازی و طراحی Solid works
 (مقدماتی)
10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
مدلسازی و طراحی Solid works
 (مقدماتی)
10/26 عادی: 40 یکشنبه، سه شنبه: 21-17
مدلسازی و طراحی CATIA I 10/24 عادی: 40 جمعه:13-08
INVENTOR مقدماتی 10/30 عادی: 40 پنج شنبه: 13-17
ABAQUS I 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
ANSYS FLUENT 1 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
CARRIER 10/19 عادی: 30 یکشنبه: 21-17
آتش نشانی Fire Fighting 10/22 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
Revit 2016 Mep  مکانیکال 10/18 عادی: 40 شنبه  ودوشنبه:21-17
طراحی وانتخاب آسانسور و پله
برقی درساختمان
10/22 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی تحلیل و شبکه
با نرم افزارETAP
10/22 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی تابلوهای (MV/LV) 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
AutoCAD Electrical 10/22 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی پستهای فشار قوی
- بخش LV
10/22 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی پست های فشار قوی
-بخش HV
10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
تهیه مدارک مهندسی 10/30 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
PLC II 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
PLC I 10/22 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
متره و برآورد 10/22 فشرده: 20 چهارشنبه الی جمعه  17-09
نقشه كشي فاز 2 با رويكرد اجرائي 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09