نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

ترمیک تربیت متخصص Piping

95/07/24   

140

      17900000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

Piping Design

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

07/24

27

2800000

        عادی:  9 روز متوالی

اصول اجرا در Piping

(به همراه فیلم های آموزشی)

07/29*

فشرده: 16

فشرده:4560000

به همراه کتاب

* پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

طراحی تخصصی   PIPING

( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

8/01-25/09

عادی: 68

عادی: 5400000

به همراه کتاب

عادی: شنبه تا چهارشنبه ( 3هفته متوالی)

ساعت: 21-17

عادی: پنجشنبه ساعت: 17-13 و  جمعه

 ساعت: 17-09

کارگـاه عملـی طـراحی گـام به گـام

پـروژه Piping

*06/08

فشرده: 16

فشرده: 4560000

* پنج شنبه تا جمعه 17-09

تحليل تنش با CAESAR II

07/07*-07/28  

عادی: 24

فشرده: 24

عادی: 4800000

به همراه کتاب

فشرده: 4800000

به همراه کتاب

عادی: شنبه و چهارشنبه ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

07/28*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

*چهارشنبه الی جمعه 17-09

طراحی  Piping پیشرفته

07/28*

فشرده: 24

فشرده: 5560000

* چهارشنبه الی جمعه 17-09

زبان تخصصی نفت، گاز و پتروشيمی (1)

07/15

عادی: 24

عادی: 3200000

عادی: پنجشنبه:30/20-30/17

زبان تخصصی نفت، گاز و پتروشيمی (2)

27/08

عادی: 24

عادی: 3500000

عادی: پنجشنبه:30/20-30/17

طراحی و مدلسازی با  PDMS

07/28* -08/01   

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 4900000

فشرده: 4800000

عادی: شنبه و چهارشنبه  30/20-30/17

              عادی :جمعه :14-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PDMSپیشرفته 

( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

*12/08

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PDMSتكميلی 

Plant wave, Design, Draft))

07/17*

فشرده: 20

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 16-09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

08/07-12*/08

عادی : 24

فشرده: 24

عادی: 5280000

فشرده: 5280000

عادی: پنج شنبه ساعت :14-9

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

*07/07

فشرده: 20

فشرده: 5040000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی خطوط لوله گاز و نفت براساس ASME B31.4, B31.8

07/14*

فشرده:20

فشرده: 4080000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME B31.3كد طراحی

07/28*

فشرده: 20

فشرده: 5040000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص Process

95/08/01

138

17420000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

Process Design

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

07/07*-08/01

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 4560000

فشرده: 4400000

عادی: شنبه ساعت: 20:30- 17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

(برای تهیه دیتا شیت)

06/31*-07/07

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 4560000

فشرده: 4400000

عادی:چهارشنبه ساعت:20:30-17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

08/05*-07/06

عادی: 36

فشرده: 24

عادی: 3900000

فشرده: 3700000

عادی : سه شنبه  ساعت: 20:30-17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیندبا Aspen Hysys پیشرفته

09/30

عادی: 40

 

عادی: 5500000

 

عادی: سه شنبه  ساعت: 21-17

 

 

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

     11/07-07/14*

عادی: 36

فشرده: 24

عادی: 4800000

فشرده: 4000000

عادی :یکشنبه ساعت: 20:30-17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرایند با Aspen Plus  پیشرفته

08/01

عادی: 30

عادی: 5000000

عادی: شنبه ساعت:30/20-30/17

دوره پیشرفته کد نویسی Lua در ماژول Thermoflex

07/30*

فشرده: 8

فشرده: 2200000

* جمعه ساعت: 17-9 0

شبیه سازی فرآیندهای پالایش نفت باKBC Petro-SIM

07/29*         

فشرده: 16

فشرده: 4500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-9

برنامه نویسی مهندسی شیمی با نرم افزار MATLAB

08/06*

فشرده: 16

فشرده: 3000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزارPipe Phase,PipeSys

07/01*

فشرده:16

فشرده :4000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

Aspen HYSYS Dynamic

08/06*

فشرده: 16

فشرده :4500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

     0707*        

فشرده: 24

فشرده :5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

نام دوره

شروع

مدت(ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

ترمیک تربیت متخصص تجهیزات ثابت

95/08/02

116

15240000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

FIX Equipment Design

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

و کد ASME Sec.VIII Div I

 08/02 -07/07*  

عادی:40

فشرده:24

عادی: 5540000

فشرده: 4800000

عادی : یکشنبه ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis 

08/12*   -27 /08

عادی: 32

فشرده: 24

عادی: 5500000

فشرده: 4800000

عادی : یکشنبه  :21-17وپنج شنبه13-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

07/28*-08/02

عادی: 40

عادی: 5500000

فشرده: 4800000

عادی یکشنبه  ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

07/07*-07/27

عادی: 24

فشرده:24

عادی: 4200000

فشرده: 4200000

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AirCooled Heat Exchangers Design Approach

07/05

عادی: 24

 

عادی: 4900000

 

عادی : دوشنبه ساعت:21-17

 

طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار COMPRESS

08/19*-09/15

عادی: 24

   فشرده: 24

عادی: 4800000

فشرده: 4800000

عادی :دوشنبه  ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

08/26*-07/30

عادی:24

فشرده: 24

عادی: 4400000

فشرده: 4500000

عادی : جمعه ساعت :13-09

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

07/14*-08/26

 عادی: 24

   فشرده: 24

عادی: 4200000

فشرده: 4200000

عادی : چهار شنبه ساعت : 21-17

    * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص تجهیزات دوار

95/07/07

68

10432000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

Rotary Equipment

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

08/26*   -07/07 

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 5520000

فشرده: 5350000

عادی:شنبه ، دو شنبه، سه  شنبه

ساعت :21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

06/31*         

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه تا جمعه 17-09

اصول طراحی ، محاسبات ، عملکرد و استانداردها در توربین های گازی

08/26*

فشرده: 24

فشرده: 5350000

* چهارشنبه تا جمعه 17-09

تجهیزات دوار در صنایع نفت،گاز،نیروگاهی و اتمی

08/26*

فشرده: 24

فشرده: 5520000

* چهارشنبه تا جمعه 17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

07/17-07/14*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 5520000

فشرده: 5350000

عادی:شنبه ، دو شنبه، چهارشنبه 

ساعت :21-17

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص صنایع و مدیریت

95/07/07

80

9800000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

صنایع و مدیریت

Primavera(p6)

07/28*-07/01

عادی: 36

فشرده: 24

عادی:4500000

فشرده:4000000

عادی سه شنبه  ساعت:21-30: 17و پنج  شنبه ساعت: 17:30:-13

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

MSP(Microsoft Project)

07/07*- 08/02

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 3800000

فشرده: 3500000

عادی :یکشنبه ساعت:20:30-17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


مدیریت پروژه با استانداردPMBOK

09/17*

فشرده: 24

فشرده: 4080000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ساخت داشبورد های مدیریتی در اکسل

08/06*

فشرده:16

فشرده: 3200000

*پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

آشنایی با متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی با اکسل

08/26*

فشرده: 24

فشرده: 3500000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

COMFAR III

07/14*

فشرده: 24

فشرده: 5280000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کاربرد اکسل در کنترل پروژه

08/13*

فشرده:16

فشرده: 3200000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

Cost Control

09/25*

فشرده:16

فشرده: 4200000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدیریت واجرای پروژه هایEPC

07/14*

فشرده: 24

فشرده: 4200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

07/14*-06/28

عادی: 60

فشرده: 24

عادی: 5000000

فشرده:4000000

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

08/05*-06/28

عادی: 40

فشرده: 24

عادی: 4900000

فشرده:4000000

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی CATIA I

07/30

عادی: 40

    عادی :5000000

 

عادی: جمعه  ساعت:13-08

مدلسازی و طراحی CATIA II

09/26

عادی: 50

     عادی :5600000       

عادی: جمعه ساعت: 13-08

مدلسازی و طراحی CATIA III

07/28

عادی: 64

     عادی :7000000        

عادی: دوشنبه و چهارشنبه ساعت: 21-17

AUTO CAD 2D

07/02  -08/01    

عادی: 30

عادی :2200000    

عادی: شنبه و دوشنبه ساعت: 20:30-17:30

جمعه ساعت: 14-09

AUTO CAD 3D

07/01*-07/05

عادی: 20

فشرده:16

عادی: 2050000

فشرده:2000000

عادی : دوشنبه ساعت :21-17

     * پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

INVENTOR مقدماتی

08/27

عادی: 40

عادی:6000000

عادی: پنج شنبه  ساعت :17-13

INVENTOR پیشرفته

08/25

عادی: 50

عادی:6720000

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

ANSYS Workbench 1

08/05*-07/19

عادی: 50

فشرده:24

عادی: 4800000

فشرده :4500000

عادی:دوشنبه  ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS Workbench 2

08/24

عادی: 40

عادی: 5000000

عادی :شنبه ، دوشنبه  ساعت:21-17

نام دوره

تاریخ شروع

مدت(ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی و مدلسازی سه بعدی با نرم افزار NX

07/30

عادی: 60

عادی:7200000

عادی: جمعه ساعت: 14-09

 

ABAQUS I

07/07*-07/04

عادی: 40

فشرده :24

عادی: 6000000

فشرده :4800000

عادی: يكشنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ABAQUS II

07/27

عادی: 40

عادی: 5000000

عادی: سه شنبه  ساعت: 21-17

ANSYS FLUENT 1

07/28 *-07/01

عادی: 50

فشرده :24

عادی:4800000

فشرده :4500000

عادی: پنج شنبه :18-14

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS FLUENT 2

09/28

عادی:40

عادی:5000000

عادی: یکشنبه ساعت: 21-17

PRO/ENGINEER

07/30

عادی: 64

عادی:7000000

عادی: جمعه ساعت: 14-09

ترمیک تربیت متخصص تاسیسات و تهویه مطبوع

95/07/07

135

       14120000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی HVAC I

08/14    -07/07*

عادی: 50

فشرده: 24

) همراه کتاب)

 

 

عادی: 5520000

فشرده :4200000

 

عادی: جمعه  ساعت: 19-14

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی HVACII  )سرمایش-پیشرفته )

08/03

عادی: 40

4400000

عادی: دوشنبه ساعت: 21-17

طراحی HVAC III

(تاسیسات مکانیکی و گازرسانی )

06/26

عادی: 45

5000000

عادی :جمعه ساعت30 :13-08:30

CARRIER

04-07/07*/07

عادی: 30

فشرده: 24

 

عادی:4200000

فشرده: 4000000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه كشی تاسيسات

Auto Cad  Mep HVAC

08/19

عادی: 50

6000000

عادی: چهارشنبه:21 -17

طراحی وانتخاب آسانسور و پله برقی درساختمان

07/07*            

فشرده: 24

4200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تاسیسات بیمارستانی

07/14*

فشرده: 24

4200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول طراحی و کارکرد چیلرها و دستگاه خنک کن

08/05

عادی : 24

4200000

عادی :دوشنبه ساعت :21-17

طراحی سونا، استخر و جکوزی

08/13*           

فشرده: 18

          4000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:18-08

آتش نشانی Fire Fighting

07/07*

فشرده: 24

4200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Revit 2016 Mep  مکانیکال

07/28

عادی: 40

5900000

عادی : شنبه  و چهارشنبه ساعت :21-17

Revit Mep 2016 مکانیکال پیشرفته

07/05

عادی : 24

5500000

عادی :دوشنبه ساعت :21-17

دوره آموزشی تئوری و عملی سیستم های سردکننده صنعتی

07/29

عادی :90

7350000

عادی : پنج شنبه و جمعه ساعت: 15-09

اصول طراحی سیستم های بخار

09/24*

فشرده: 24

4200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص تاسیسات الکتریکی پلنت های صنعتی و ساختمانی  

95/07/08

114

16760000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

برق

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

07/28*-07/08

عادی: 30

فشرده: 24

 

عادی: 4500000

فشرده: 4200000

عادی: پنج شنبه ساعت: 21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طرح و اجرای همبندی الکتریکی  در ساختمان ها

08/14*

فشرده: 8

1450000

* جمعه ساعت: 17-9 0

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

07/14*-07/10

عادی: 30

فشرده: 24

 

عادی: 4560000

فشرده:4200000

عادی:شنبه ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تابلوهای (MV/LV)

07/11-07/14*

عادی: 30

فشرده: 24

 

عادی: 4500000

فشرده:4200000

 

عادی: یکشنبه  ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

07/14-08/12*

عادی: 30

فشرده: 24

 

عادی: 4710000

فشرده:4500000

عادی:چهار شنبه  ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص شبکه های انتقال و توزیع

95/07/14

84

15190000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

نرم افزار EPLAN

07/28*

فشرده: 24

 

فشرده:4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار DIGSILENT

07/14*

فشرده: 24

 

فشرده:5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس

08/26*

فشرده :24

 

فشرده:5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی

جریان ضعیف و  BMS

07/01*

فشرده: 16

فشرده: 4200000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

طراحی  باتری،  DC Charger & UPS Sizing

*17/09

فشرده: 24

فشرده:4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی پست های فشار قوی-بخش HV

07/07*

فشرده: 24

فشرده: 5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

07/28*

فشرده: 24

فشرده:5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

حفاظت و رله پیشرفته - گرایش خط و پست

09/03*

فشرده: 24

فشرده:5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی واحدهای صنعتی و ساختمانی با Revit Mep Electrical

07/14*

فشرده: 24

فشرده:5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مهندسی روشنایی و نرم افزار  Dialux

08/19*

فشرده: 24

 

فشرده:4200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ایمنی شبکه و تاسیسات برقی

08/06*

فشرده :16

فشرده:4080000

 

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

AutoCAD Electrical

07/06 -08/05*

عادی :35

فشرده:4800000

عادی: سه شنبه   ساعت: 20-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اشنایی با تجهیزات پست فشار متوسط

07/14*

فشرده: 24

فشرده:4080000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نام دوره

 

مدت(ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

موتورهای الکتریکی

09/25*

فشرده: 16

فشرده: 4200000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

کارگاه عملی طراحی و نظارت الکتریکی ساختمان

07/07*-07/05

عادی :30

عادی: 4560000

عادی: دوشنبه ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

حفاظت و رله پیشرفته - گرایش شبکه های توزیع و صنعتی

07/28

فشرده: 24

فشرده: 5880000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شناخت ، تست و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت

07/14*

فشرده:24

فشرده: 4200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ترمیک تربیت متخصص ابزار دقیق

95/07/26

127

13500000

شنبه تا جمعه ساعت :21-17

ابزار دقيق، كنترل و اتوماسیون

تئوری طراحی ابزار دقيق

07/26-07/28*

عادی: 40

فشرده: 24

عادی:5460000

فشرده: 4500000

     عادی:شنبه  -دوشنبه ساعت:21-18:30

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

Aveva Instrumentation

08/23

عادی :40

عادی 5500000

عادی:یکشنبه ساعت: 21-17

تهیه مدارک مهندسی

   07/07*-07/29

عادی: 35

فشرده: 24

عادی:5000000

فشرده: 4500000

عادی: پنجشنبه ساعت:17-13

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ابزار دقيق، كنترل و اتوماسیون

Protool ( HMI)

08/27*

فشرده :16

فشرده:3400000

پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

Wincc

09/24*

فشرده:24

فشرده:3500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

درایو AC

09/17*

فشرده:21

فشرده:3500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کاربری شبکه صنعتی

09/24*

فشرده:24

فشرده:4500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Control Valve & Safety Valve

07/28*

فشرده:24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Intergraph INTools

07/14*

فشرده:24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17- 9

دوره زبان تخصصي (ابزار دقيق)

07/9

عادی :24

عادی :3200000

عادی : جمعه ساعت :14- 10           

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

                  07/28*                               

فشرده:24

فشرده:3800000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

PLC 1

08/05*

فشرده:24

فشرده:3800000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

PLC 2

07/07*

فشرده24

فشرده:3900000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار  SAFE2014(مقدماتی)

07/07*

08/13

عادی: 25

فشرده: 24

عادی:5500000

فشرده: 5500000

عادی : پنج شنبه ساعت:19-14

 جمعه ساعت: 14 -09      

* چهار شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

تحلیل دینامیکی و تحلیل غیرخطی با نرم افزار ETABS

06/31*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

متره و برآورد

07/28*

فشرده: 20

فشرده :5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تهیه نقشه های سازه های فلزی

با  X_Steel

07/28*

فشرده: 24

فشرده: 4500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی سازه های صنعتی و تحلیل و طراحی مخازن و دیوار های حائل

با نرم افزار SAP

07/14*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* سه شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحلیل دینامیکی و تحلیل غیر خطی

با نرم افزار SAP (پیشرفته)

07/07*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحلیل و طراحی سازه ها

با نرم افزار STAAD.pro

07/14*

فشرده: 24

فشرده: 5400000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برنامه نویسی در طراحی المانهای سازه ای با  EXCEL

07/28*

فشرده :24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

 

 

نکته  :  در صورت معرفی و ثبت نام دانشجو از طرف شرکت ، به شهریه های مذکور 3درصد مالیات افزوده می گردد.