دوره Comfar شرکت انرژی گستر 24 ساعت از یازدهم مردادماه

دوره Control Valve شرکت کاوه 24 ساعت از بیست و یکم مرداد

دوره رسیدگی به شکایت مشتریان شرکت کنتورسازی 8 ساعت از بیست و نهم مرداد

دوره مدیریت دانش شرکت سیمان تهران 8 ساعت از بیست و نهم مرداد

دوره هم راستا سازی تجهیزات شرکت قوای نیروس محرکه 16 ساعت از نوزدهم مرداد

دوره Protel شرکت توسعه صنایع انرژی 24 ساعت از بیست و سوم شهریور

دوره UPS شرکت کاله 32 ساعت از نوزدهم مرداد

دوره بهبود مستمر و مدیریت بحران شرکت آلومینا 16 ساعت  از شانزدهم مرداد

دوره مدیریت استرس شرکت کیسون 8ساعت از بیست و دوم شهریور

دوره Plc شرکت هوایار 16 ساعت از بیست و نهم مرداد