بر اساس تفاهم نامه ای دپارتمان آموزشهای سازمانی مجتمع فنی عالی نوین پارسیان دوره چیلرهای تراکمی را جهت پرسنل شرکت کار اندیشه برگزار می نماید. این دوره به مدت دو روز از تاریخ بیست و چهارم تیرماه برگزار خواهد شد.