به همت دپارتمان آموزشهای سازمانی مجتمع فنی عالی نوین پارسیان دوره آموزشی نرم افزار PDMS جهت پرسنل محترم شرکت مهاب قدس در حال برگزاری است. این دوره به مدت 70 ساعت از تاریخ چهاردهم تیر ماه برگزار گردیده است. آقایان مهندس گنجه ای و مهندس عاشقی مدرسین این دوره خواهند بود.