برگزاری دوره HVAC III در موسسه آموزش عالی نوین پارسیان شهریور 98