برگزاری دوره شبیه سازی فرایند با ASPEN HYSYS مقدماتی مرداد 98

 

برگزاری دوره شبیه سازی فرایند با aspen hysys مقدماتی 23 مرداد 98