برگزاری دوره آموزشی ICDL  جهت ارتقاء مهارت  دانشجویان   دانشگاه دامغان  ، به صورت اختصاصی در محل دانشگاه   طی 32 ساعت   با تدریس جناب آقای مهندس محمد زاده  برگزار گردید.