دوره ی طراحي و مدلساري با PDMS ،جهت ارتقاء مهارت پرسنل  شرکت درخواست کننده ،به صورت اختصاصی در محل موسسه ی آموزش عالی آزاد نوین پارسیان طی 24 ساعت با تدریس جناب آقای مهندس شاعف برگزار گردید.

شرح دوره :
1.PRELIMINARY (PDMS Presentation, Model Explanation Login Into Design
2.PRELIMINARY PDMS PRESENTATION (Icons explanation, hierarchy explanation
3.....