دوره ی آشنایی و طراحی برجهای تقطیر در صنایع نفت و گاز – پتروشیمی ،جهت ارتقاء مهارت پرسنل  شرکت درخواست کننده ،به صورت اختصاصی در محل موسسه ی آموزش عالی آزاد نوین پارسیان طی 16 ساعت با تدریس جناب آقای مهندس عسگری برگزار گردید.

شرح دوره :
1 انواع برج ها و عملکرد آنها در صنعت
2 اجزا ی برج سینی دار و برج آکنده
3 انواع فرآینده های جداسازی بوسیله  برجها و روشهای متداول در صنعت
4 ....