• سمینار: کد طراحی ASME B31.3
  • تاریخ برگزاری : 27 اردیبهشت
  • استاد : مهندس مانی زاده