• دوره : AUTO CAD 2D
  • تاریخ برگزاری : 26 اردیبهشت
  • استاد : مهندس عباسی
  •