• دوره :  طراحی HVAC I
  • تاریخ برگزاری : 18 اردیبهشت
  • استاد : دکتر ابراهیمی - مهندس فاضل