• دوره : Primavera(p6)
  • تاریخ برگزاری : 17 اردیبهشت ماه
  • استاد : مهندس خرادپور