• دوره  : MATLAB
  •  تاریخ برگزاری : 5 اردیبهشت
  • نوع دوره : فشرده
  • استاد: مهندس خورشیدی