دوره : HVAC II

تاریخ برگزاری : 9 اردیبهشت

نوع دوره : عادی

استاد : دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی