• برگزاری دوره طراحی مبدل های حرارتی با نرم افزار Aspen bjac & HTRI
  • تاریخ برگزاری دوره  5 الی 7 فروردین ماه 1398
  • مدت دوره : 24 ساعت
  • نوع دوره : فشرده
  • استاد : مهندس محمد ترابی